Načítavam

KODSKO: 710140590 EDUID: 100011816

Materská škola

Mierová 37/19

Humenné

Počet detí: 62

Krátky popis škôlky

Materská škola je trojtriedna nachádza sa v obytnej zóne Sídliska 1 v blízkosti krásneho prírodného prostredia – Kalvária.

Informácie o škôlke

MŠ má dostatočné a dobré priestorové podmienky na výchovno-vzdelávaciu činnosť pre stanovený počet detí v jednotlivých triedach v súlade so školským zákonom. V tomto školskom roku MŠ navštevuje 65 detí. Materská škola sa dlhodobo zameriava na formovanie základov zdravého životného štýlu a prírodovednej gramotnosti.

Prečo by ste mali za nás hlasovať?

Zvýšenú pozornosť venujeme environmentálnej výchove ako súčasti rozvoja osobnosti detí zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí k životnému prostrediu, na prevenciu pred poškodzovaním a znečisťovaním životného prostredia.

Na čo by ste využili výhru?

Výhru by sme použili na vylepšenie vonkajšieho prostredia MŠ – školský dvor doplnili novými hernými prvkami a výsadbou zelene.