Civilná ochrana

5. JANUÁRA 2024

Informácie o zdroji ohrozenia:

Prevádzkovateľ: Hyza, a. s. Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany. – skladovaná nebezpečná látka amoniak (NH3) , veľkosť pásma ohrozenia: 953 m, ohrozovaní sú zamestnanci okolitých prevádzok do vzdialenosti 953 m a ulice v meste Topoľčany: Pod Kalváriou, Topoľová, Komenského, Cukrovarnícka, Budovateľská, Vajanského, Jaselská, Slovenských partizánov, Hurbanova, Inovecká. V obci Tovarníky ulice: Odbojárov, Pod Kaštieľom, TOPOS, Tovarnícky park a okrajová časť obce Nemčice smer Topoľčany.

Predpokladaná mimoriadna udalosť by mala charakter: „Havária chemického zariadenia III. stupňa”, kedy sa následky prejavujú v celom objekte i za jeho hranicami v smere prízemného vetra. Následkom vzniku MU v prípade, že nebudú zavedené, resp. realizované ochranné opatrenia, sa predpokladá rozšírenie účinkov do tej miery, že pri vyšších koncentráciách môže prísť k ohrozeniu života, resp. zdravotné ohrozenie pôsobením plynu alebo tekutiny, ktorá dráždi silne až do ťažkého poleptania oči, dýchacie cesty, pľúca a kožu. Kŕč alebo opuch môže viesť k uduseniu. Nadýchanie plynu vysokej koncentrácie môže mať za následok náhlu smrť. Styk s tekutinou vyvoláva ťažké omrzliny. Pri vyšších koncentráciách môže prísť k uhynutiu zvierat, čiastočnému poškodeniu vegetácie a môžu byť kontaminované plody z nechránenej prírody. Pri koncentráciách v rozmedzí hornej a dolnej medze výbušnosti môže prísť k výbuchu, s deštrukčnými účinkami na okolí a k vzniku požiaru.

Pri úniku nebezpečnej látky čpavku je potrebné uvedomenie si jeho nebezpečnosti v charaktere jeho toxických vlastností, závažnosti a veľkého rozsahu ohrozenia a najmä v rýchlosti pôsobenia, kedy vzniká časová tieseň na realizáciu opatrení pre zabezpečenie ochrany obyvateľstva a na zavedenie režimov života. V prípade vzniku uvedenej mimoriadnej udalosti v predpokladanom rozsahu, by došlo v postihnutých oblastiach k celkovému narušeniu chodu života, výroby a zásobovania obyvateľstva v okrese. Príde k prerušeniu cestnej dopravy na miestnych komunikáciách. Predpokladá sa čiastočné narušenie životného prostredia bez trvalých následkov, s možným zhoršením epizootickej a čiastočne aj epidemickej situácie. Nie je predpoklad, že dôjde k vzniku sekundárnych mimoriadnych udalostí.

Na zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb má objekt HYZA a.s vybudovaný autonómny systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb.

Varovanie obyvateľstva sa uskutočňuje elektronickou sirénou autonómneho systému prevádzkovateľa na ohrozenom území z riadiaceho centra- vrátnice.

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovným signálom ”VŠEOBECNÉ OHROZENIE” – dvojminútovým kolísavým tónom sirén,

Po skončení varovných signálov pokračuje doplnenie o slovnú informáciu vo varovacích prostriedkoch autonómneho systému.

Koniec ohrozenia, alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom ” KONIEC OHROZENIA”- dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

Režimové opatrenia v čase vzniku mimoriadnej udalosti – únik čpavku

• Urýchlene opustite ohrozené miesto proti smeru vetra

• Ak ste mimo budovy, vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy. Ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy a požiadajte majiteľa o dočasné ukrytie (úkrytom môže byť napr. výrobný závod, úrad, kancelária, obchod, verejná budova, súkromný byt, dom a pod.).

• V prípade, že cestujete automobilom a počujete varovný signál, zaparkujte a vyhľadajte úkryt v najbližšej budove.

• Ak sa nachádzate v budove – neopúšťajte ju počas priebehu mimoriadnej udalosti.

• Čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti.

• Vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými vo vode s rozpustnými saponátmi, penovou hmotou, tmelom a pod.).

• Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.

• Uhaste otvorený oheň, vypnite plynové spotrebiče.

• Sledujte vysielania v hromadných informačných prostriedkoch (rozhlas, televízia).

• Riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko.

• Pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany osôb – na ústach a nose si pridržte navlhčenú poskladanú tkaninu.

• Telefonujte len v súrnom prípade (nezaťažujte telefónne linky).

• Poskytnite pomoc chorým, postihnutým, starším osobám, osobám neschopným pohybu.

• Postarajte sa o deti bez dozoru.

• Uzatvorte domáce zvieratá.

• Zachovajte pokoj a rozvahu.

• Budovu opustite len na pokyn (veliteľ zásahu, zvuk sirény s hovoreným slovom –   koniec ohrozenia atď.).

• Čakajte na ďalšie pokyny.

Základná zásada pre opustenie priestoru ohrozeného účinkami nebezpečnej látky je odísť z ohrozeného priestoru kolmo na smer vetra:

IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNEJ LÁTKY : AMONIAK (CAS 7664-41-7)

Základná charakteristika

            Pri bežných podmienkach je amoniak bezfarebný plyn so štipľavým dráždivým zápachom. Je charakterizovaný ako toxická veľmi nebezpečná látka. Pary amoniaku sú ľahšie ako vzduch, ale pri vysokej vlhkosti vzduchu (hmla, zrážky) vytvára so vzdušnou vlhkosťou studenú bielu hmlu, ktorá sa správa ako ťažký plyn (drží sa pri zemi). Bežne sú pary amoniaku nehorľavé, vznietenie môže nastať len pôsobením silného zdroja energie (vysoká teplota, silný elektrický výboj). Vo vode je amoniak veľmi dobre rozpustný, vytvára s ňou silne leptavé zmesi aj pri zriedení. Pri kontakte s kyselinami prebieha prudká neutralizačná reakcia za vzniku amónnych solí. Amoniak silno koroduje kovy. Zistiteľnosť amoniaku čuchom je 0,0005% objemovej koncentrácie (% obj.).

Riziká pre zdravie a život

            Pri vyšších koncentráciách plynu v ovzduší leptá oči, dýchacie cesty, pľúca a kožu. Pri nadýchaní koncentrovaných pár amoniaku môže dôjsť k edému pľúc, prípadne ku kŕču dýchacích ciest, čo môže mať za následok udusenie. Znesiteľnosť na dlhšiu dobu je 0,03% obj., ťažko znesiteľná je koncentrácia 0,05% obj. a neznesiteľná je koncentrácia 0,07 – 0,1% obj. Koncentrácia amoniaku 0,2 – 0,3% obj. je po

pol až jednej hodine smrteľná. Pri koncentráciách vyšších ako 0,5% obj. nastáva smrť do pol hodiny. Styk kvapalného amoniaku s nechránenou pokožkou vyvoláva ťažké omrzliny majúce ráz popálenín druhého stupňa (vzhľadom na teplotu varu -33,5 °C sa pri styku s pokožkou búrlivo odparuje a vzhľadom na veľké skupenské teplo ju prudko ochladzuje). Pri koncentráciách medzi dolnou (14% obj.) a hornou (28% obj.) medzou výbušnosti môže pri pôsobení iniciátora dôjsť k výbuchu s príslušnými deštrukčnými účinkami tlakovej vlny.

Riziká pre životné prostredie

            Amoniak je veľmi toxický pre vodné organizmy (predovšetkým ryby). Vzhľadom na svoju zásaditú reakciu môže meniť pH vodných ekosystémov. Vo vode podporuje pri nízkych koncentráciách premnoženie vodných rias.

Výstražné piktogramy : Nebezpečenstvo

Jedovatý plyn
Korozívne a žieravé látky
Nebezpečné látky pre životné prostredie

 

 • Obchodný názov: Amoniak bezvodý
 • Číslo KBÚ: SK-NH3-002
 • Chemický popis: Amoniak bezvodý
 • Číslo CAS: 7664-41-7
 • Číslo EC: 231-635-3
 • Č. indexu: 007-001-00-5
 • REACH – Registračné č.: 01-2119488876-14
 • Chemický vzorec: NH3

Výstražné upozornenie:

H221 – Horľavý plyn

H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H331 – Toxický pri vdýchnutí

H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy

ĎALŠIE INFORMÁCIE O NEBEZPEČNOSTI:

EUH071 – Leptanie dýchacej sústavy

Bezpečnostné upozornenie a prvá pomoc

Prevencia:

P260 – Nevdychujte prach, dym, plyn, hmlu, pary, aerosóly

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

Odozva:

P304+P340+P315 – PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

 • P305+P351+P338+P315 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P303+P361+P353+P315 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: (alebo vlasmi) Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P377 – Unikajúci horiaci plyn: Nehaste, ak únik nemožno bezpečne zastaviť.
 • P381 – Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia.

Iná nebezpečnosť:

 • Dotyk s kvapalinou môže spôsobiť hlbokochladové popáleniny/omrzliny.

Opis opatrení prvej pomoci

 • Vdýchnutie: Postihnutému nasaďte izolačný dýchací prístroj a presuňte ho do nekontaminovaného priestoru. Udržujte ho v teple a pokoji. Privolajte lekára. Pri zástave dýchania poskytnite umelé dýchanie.
 • Kontakt s kožou: Odstráňte znečistený odev a postihnuté miesto oplachujte aspoň 15 minút vodou.
 • Kontakt s očami: Oči okamžite dôkladne vyplachovať vodou najmenej 15 minút.
 • Príjem potravy: Požitie sa nepovažuje za možný spôsob vystavenia sa pôsobeniu látky.

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

 • Môže spôsobiť ťažké poleptanie kože a očnej rohovky.
 • Okamžite by mali byť k dispozícii vhodné prostriedky prvej pomoci.
 • Dlhšie pôsobenie nízkych koncentrácií môže zapríčiniť vznik pľúcneho edému.

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia :

 • Vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Po vdýchnutí čo najskôr ošetriť kortikosteroidným sprayom.

Protipožiarne opatrenia a hasiace prostriedky

Vhodné hasiace médium:

 • Pena
 • Oxid uhličitý
 • Vodná sprcha alebo hmla

Nevhodné hasiace médium:

 • Nehaste prúdom vody

Rady pre hasičov:

 • Nehaste unikajúci horiaci plyn, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Môže nastať spontánne explozívne samovznietenie.
 • Akýkoľvek iný oheň uhaste.
 • Ak je to možné, zastavte výtok produktu.
 • Koordinujte protipožiarne opatrenia voči požiaru v okolí. Ohrozené nádoby chlaďte prúdom vody z chráneného miesta. Nevypúšťajte kontaminovanú požiarnu vodu do kanalizácie.
 • Na elimináciu dymu po požiari použite vodnú sprchu prípadne hmlu.

Kontrolné parametre

 • Pracovné limity vystavenia vplyvom
 • Amoniak bezvodý : Value 8h (SK) [ppm]: 20

                             : Value 8h (SK) [mg/mł]: 14

DNEL: Odvodená úroveň bez účinku

 • Amoniak bezvodý : Inhalation-short term (local) [mg/m3] for DNEL: 36

                            : Inhalation-long term (local) [mg/m3] for DNEL: 14

                            : Dermal-short term (systemic) [mg/kg bw d] for DNEL: 6.8

                            : Dermal-long term (systemic) [mg/kg bw d] for DNE : 6.8

PNEC: Predpokladaná koncentrácia bez účinku

 • Amoniak bezvodý : PNEC Aqua (freshwater) [mg/l]: 0.0011

                            : PNEC Aqua (marine water) [mg/l]: 0.0011

Osobné ochranné prostriedky :

Ochrana očí / tváre :

 • Používajte bezpečnostné okuliare s bočnými ochrannými štítmi.
 • Pri prečerpávaní alebo poruche prepravných prípojok používajte ochranné okuliare a tvárový štít.
 • Norma EN 166 – Osobné prostriedky na ochranu očí.
 • Zabezpečte rýchly prístup k očnej a bezpečnostnej sprche.

Ochrana rúk :

 • Štandardizované ochranné rukavice podľa EN 388 proti mechanickému nebezpečenstvu.
 • Použite ochranné rukavice odolné proti chemickým látkam.
 • Štandardizované ochranné rukavice podľa EN 374 odolné proti chemickým látkam.
 • Doba priepustnosti: min. limit >30-minútové krátkodobé pôsobenie; materiál / hrúbka [mm]: Chloroprénová guma (CR) / 0,5
 • Doba priepustnosti: min. limit >480-minútové dlhodobé pôsobenie; materiál / hrúbka [mm]: Butylová guma (IIR) / 0,7
 • Čas, za ktorý látka prenikne materiálom vhodných rukavíc, musí byť dlhší než stanovená doba používania.

Iné :

 • Zvážte použitie nehorľavého antistatického bezpečnostného odevu.
 • Norma EN ISO 14116 – Materiály, na ktoré pôsobí obmedzený účinok plameňa.
 • Norma EN ISO 1149-5 – Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti.
 • Pri práci používajte ochrannú pracovnú obuv.
 • Norma EN ISO 20345 Osobné ochranné pracovné prostriedky. Bezpečnostná obuv.
 • Majte pripravený protichemický ochranný odev pre prípad núdze.
 • Norma EN943-1 – Ochranné odevy proti kvapalným a plynným chemikáliám vrátane aerosólov a pevných častíc.

Ochrana dýchania :

 • Protiplynové filtre je možné použiť v prípade, že sú známe všetky okolité podmienky, napr. typ a koncentrácia kontaminujúcej látky a doba ich používania.
 • V prípade, že by mohlo dôjsť k prekročeniu expozičných limitov v priebehu krátkeho časového úseku, tj. pri zapájaní alebo odpájaní fliaš/ kontrole ventilov, použite protiplynový filter a celotvárovú masku.
 • Odporúča sa: Filter K (zelený). Pozn.: Informácie o výrobku na účely výberu vhodného prístroja poskytne výrobca ochranných prostriedkov dýchacích orgánov.
 • Protiplynové filtre nechránia pri kyslíkovom deficite.
 • Norma EN 14387 – protiplynové a kombinované filtre a EN 136 – tvárové masky.
 • Majte pripravený izolačný dýchací prístroj pre prípad núdze.
 • Norma EN 137 – Autonómne dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s celotvárovou maskou.
 • Autonómny dýchací prístroj sa odporúča vtedy, ak predpokladáte, že rozsah expozície nebude známy, napr. počas údržby na zariadení.
 • Krátkodobý náhradný spôsob ochrany použite aspoň mokrý uterák alebo handričku na tvár, prípadne navlhčite rukáv pracovného odevu a prekryte si horné dýchacie cesty.