Info pre zamestnacov

2. NOVEMBRA 2023

k ste zamestnancom spoločnosti HYZA a.s., Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia povinností HYZA a.s. ako zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (t.j. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), za účelom odvádzania príspevku odborovej organizácii pôsobiacej u zamestnávateľa, za účelom riadenia výkonnosti zamestnancov, vedenia evidencie dochádzky, Vášho rozvoja, vyplácania odmien a poskytovania zamestnaneckých výhod, vedenia mzdovej agendy, vyhotovenia zamestnaneckých magnetických kartičiek na Vašu okamžitú identifikáciu, za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku zamestnancov a zamestnávateľa v priestoroch zamestnávateľa.

HYZA a.s. využíva pri spracúvaní osobných údajov tzv. profilovanie, čo je forma automatizovaného spracúvania osobných údajov zamestnanca s miestom výkonu práce mimo sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom mobilnej aplikácie na evidenciu dochádzky cez Android systém. Vaše bežné osobné údaje – miesto a čas výkonu práce, zamestnávateľ získa ak si vo svojom mobilnom telefóne otvoríte aplikáciu evidencie dochádzky, pričom sa automaticky zapne GPS lokalizácia, ktorá sa vypne ak opustíte aplikáciu evidencie dochádzky. Účelom tohto spracúvania je evidencia Vašej dochádzky, zaznamenávania začiatku a konca pracovného času, skutočne odpracovaných hodín a nadčasov.

Právnym základom spracúvania Vašich bežných osobných údajov je pracovná zmluva a plnenie zákonnej povinnosti zamestnávateľa. Jednotlivé právne predpisy, ako napr. Zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o dani z príjmov, zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, priamo ukladajú zamestnávateľovi povinnosť, aby spracúval Vaše osobné údaje.

Právnym základom spracúvania Vášho členstva v odboroch (ide o osobitný údaj) je nevyhnutnosť spracúvania na účely plnenia povinností zamestnávateľa v oblasti pracovného práva, ktoré je povolené kolektívnou zmluvou.

Právnym základom pre vyhotovenie Vašej fotografie na zamestnaneckom preukaze je oprávnený záujem zamestnávateľa, ktorým je potreba Vašej okamžitej identifikácie ako zamestnanca, nakoľko pracujete v súkromných priestoroch zamestnávateľa, kde je strážené obchodné a výrobné tajomstvo, kde je potrebné dodržiavať bezpečnostné a hygienické opatrenia, kde sa pohybuje množstvo iných zamestnancov a kde platí zákaz pohybu cudzích osôb.

Právnym základom vyhotovovania Vašich obrazových záznamov je oprávnený záujem zamestnávateľa, ktorým sa sleduje zaistenie bezpečnosti na pracovisku, zabezpečenie hygienických opatrení a opatrení proti šíreniu prenosných chorôb, plnenie pracovných povinností a ochrana majetku zamestnancov a zamestnávateľa. Právnym základom pre meranie Vašej telesnej teploty pomocou termokamery je nevyhnutnosť plnenia povinností v oblasti pracovného práva, a to zaistenie ochrany zdravia ostatných zamestnancov zamestnávateľa.

Informácia pre rodinných príslušníkov zamestnanca spoločnosti HYZA a.s. – Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností spoločnosti ako zamestnávateľa.