Info pre zamestnancov a zástupcov obchodných partnerov

2. NOVEMBRA 2023

Ak ste zamestnancom alebo zástupcom obchodného partnera spoločnosti HYZA a.s., Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vedenia databázy obchodných partnerov, ich zamestnancov a kontaktných osôb; riadenia vzťahov s obchodnými partnermi; kontaktovania obchodných partnerov prostredníctvom ich zástupcov; umožnenia Vášho prístupu do súkromných priestorov HYZA a.s.

Právnym základom uvedeného spracúvania Vašich osobných údajov, keď ste ako fyzická osoba uzatvorili s HYZA a.s. zmluvu, je jeho nevyhnutnosť na plnenie zmluvy s HYZA a.s., ktorej ste druhou zmluvnou stranou.

V prípade, ak zmluvu s HYZA a.s. uzatvorila právnická osoba, ktorej ste zamestnancom alebo zástupcom, právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov je oprávnený záujem HYZA a.s., ktorými sú riadenie podniku v súlade s požiadavkami obchodných partnerov a kontaktovanie Vás ako dotknutej osoby pre prípad plnenia si povinností alebo uplatňovania si nárokov z daného obchodného vzťahu.

Právnym základom spracúvania Vašich bežných osobných údajov uvedených v občianskom preukaze, zo snímku z kamerového záznamu ako aj fotografie na magnetickej kartičke slúžiacej na okamžitú identifikáciu je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je potreba Vašej identifikácie, nakoľko sa pohybujete v súkromných priestoroch prevádzkovateľa, kde je strážené obchodné a výrobné tajomstvo, kde je potrebné dodržiavať bezpečnostné, hygienické opatrenia a opatrenia proti šíreniu prenosných chorôb, kde sa pohybuje množstvo zamestnancov prevádzkovateľa a kde platí zákaz pohybu cudzích osôb. Právnym základom pre meranie Vašej telesnej teploty pomocou termokamery je nevyhnutnosť plnenia povinností v oblasti pracovného práva, a to zaistenie ochrany zdravia zamestnancov prevádzkovateľa.