Podpora inovácie výroby v spoločnosti HYZA a.s.

13. APRÍLA 2018

realizovane projekty

Hlavným cieľom projektu je rast konkurencieschopnosti spoločnosti HYZA a.s. prostredníctvom zvýšenia kvality a objemu produkcie rozšírením najmodernejšej výrobnej technológie s cieľom zachovania maximálnej biologickej hodnoty výrobkov. Naplnením cieľa dosiahne spoločnosť zvýšenie objemu produkcie pri súčasnom zvyšovaní kvality výrobkov. Ciele projektu sú stanovené komplexne na základe dlhodobého plánovania rozvoja spoločnosti HYZA a.s. v oblasti spracovania hydiny.
Stanovené ciele a ich výsledok plne korešpondujú s cieľmi Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 ako aj s cieľmi a návrhmi opatrení Koncepcie rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014-2020.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:

Európa investuje do vidieckych oblastí

webová stránka Komisie EÚ týkajúce sa EPFRV

Zdieľajte so známymi