Štatút reklamnej a propagačnej súťaže „Dobrotkovo“.

1. SEPTEMBRA 2021

dobrotkovo-logo

Štatút reklamnej a propagačnej súťaže

Dobrotkovo

 

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tento štatút súťaže je vypracovaný za účelom úpravy pravidiel súťaže „Dobrotkovo súťaž“ (ďalej len „súťaž“).

 

  1. Štatút súťaže je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené práva a povinnosti účastníkov súťaže ako aj podmienky súťaže (ďalej len „Štatút“).

 

  1. Cieľom súťaže je uvedenie nového detského produktového radu DOBROTKOVO na trh, vzbudenie záujmu o kúpu produktov detského radu DOBROTKOVO, zviditeľnenie spoločnosti HYZA a.s. a jej produktov u spotrebiteľov, budovanie dobrého mena a dôveryhodnosti spoločnosti, ako aj podpora predaja produktov značky HYZA a v neposlednom rade podpora výherných materských škôl.

 

 

 1. Usporiadateľ súťaže
  1. Usporiadateľom súťaže „Dobrotkovo súťaž“ je spoločnosť HYZA a.s., so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10349/N (ďalej len „usporiadateľ“).
  2. Technickým partnerom súťaže je spoločnosť GALTON Brands s.r.o., so sídlom Párovská 16, 949 01 Nitra, IČO: 44 278 837, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka: 22743/N.

 

 1. Mechanika súťaže
  1. V prvotnej fáze súťaže bude prebiehať registrácia predškolských zariadení – materských škôl a špecializovaných materských škôl (ďalej len „škôlky“). O registráciu škôlky do súťaže môže požiadať akákoľvek osoba (napr. pedagóg, zamestnanec zriaďovateľa škôlky, rodič, ktorého dieťa škôlku navštevuje), pričom samotnú registráciu môže odsúhlasiť (verifikovať) iba osoba/osoby, ktoré majú prístup k e-mailovej schránke oficiálnej e-mailovej adresy škôlky a zároveň majú oprávnenie konať v mene škôlky (najmä riaditeľ, príp. zástupca riaditeľa). Za oficiálnu e-mailovú adresu sa považuje e-mail uvedený v oficiálnom registri vedenom MŠVVaŠ SR dostupnom na: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/registre/zoznamy-skol-a-skolskych-zariadeni.html?page_id=9332.
  2. Žiadosť o registráciu škôlky do súťaže – žiadateľ si na webovej stránke hyza.sk/dobrotkovo/registracia vyberie z vopred zadefinovaného zoznamu škôlok tú škôlku, ktorú chce do súťaže registrovať a vyplní svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo a žiadosť o registráciu odošle.

Následne registračný systém odošle na oficiálnu e-mailovú adresu škôlky notifikačný e-mail, ktorý okrem iného bude obsahovať údaje žiadateľa, údaje škôlky, PIN (heslo), „tlačítko“ pre schválenie žiadosti a unikátny link na stránku s vytvoreným profilom škôlky. Klikom na „tlačítko“ alebo na link škôlky dôjde k schváleniu registrácie škôlky do súťaže a k presmerovaniu na prihlásenie do editácie profilu škôlky. Po zadaní PIN-u je možné profil škôlky editovať/meniť. PIN bude nemenný. Na uvedenom linku je možné prispôsobovať profil škôlky – údaje o škôlke, od momentu schválenia žiadosti o registráciu škôlky do súťaže až po úplné ukončenie súťaže. Profil škôlky je po schválení registrácie škôlky do súťaže osobou s prístupom k e-mailovej schránke oficiálnej e-mailovej adresy škôlky a oprávnením konať v mene škôlky viditeľný aj pre širokú verejnosť.

Zároveň registračný systém odošle notifikačný e-mail aj žiadateľovi o registráciu, ktorý bude obsahovať okrem iného aj informáciu o oficiálnom e-maily schvaľovateľa, ktorým schvaľuje/neschvaľuje registráciu škôlky do súťaže, za účelom určenia, či žiadosť o registráciu škôlky do súťaže bola doručená na správnu oficiálnu e-mailovú adresu škôlky.

 

  1. Registrácia jednotlivých škôlok do súťaže nie je podmienená nákupom produktov HYZA, ani registráciou súťažného kódu či pokladničného bloku. Do súťaže možno prihlásiť len škôlky so sídlom na území Slovenskej republiky; výslovne sa stanovuje, že pre realizáciu a vyhodnotenie tejto súťaže sa bude rozlišovať vždy zvlášť medzi jednotlivými škôlkami, aj keby jedna právnická osoba vykonávala činnosť viacerých škôlok podľa príslušného právneho predpisu.

 

  1. V prípade prvých 200 registrovaných a verifikovaných škôlok, po schválení/verifikovaní žiadosti o registráciu škôlky do súťaže doručí usporiadateľ do tohto zariadenia štartovací balíček, ktorý bude obsahovať:

– Maňušky (1x v balíku)

– Hrad (1x v balíku)

– Maľovanka (2x v balíku)

– Pexeso (1x v balíku)

– Nálepka A4 (3x v balíku)

– Nálepka na dvere (2x v balíku).

 

  1. V druhej fáze súťaže bude za jednotlivé registrované škôlky hlasovať verejnosť – súťažiaci, ktorí si zakúpia produkt HYZA označený súťažnou etiketou alebo produkt z detskej rady DOBROTKOVO označený súťažnou etiketou.

 

 1. Trvanie a miesto konania súťaže
  1. Prvá fáza súťaže – registrácia škôlok bude prebiehať v termíne od 1.9.2021 do 28.9.2021.

Druhá fáza súťaže – hlasovanie za jednotlivé prihlásené škôlky bude prebiehať v období od 30.9.2021 do 24.11.2021.

Vyhodnotenie prvých desiatich škôlok s najviac hlasmi sa uskutoční najneskôr dňa 30.11. 2021.

Vyžrebovanie výhercu hlavnej ceny sa uskutoční najneskôr dňa 30.11.2021.

  1. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky v jednotlivých obchodných sieťach a predajniach s potravinami, ktoré vo svojom sortimente ponúkajú spotrebiteľom na predaj produkty detskej rady DOBROTKOVO a/alebo produkty značky HYZA.
  2. Súťažným produktom značky HYZA sa na účely prebiehajúcej súťaže rozumie produkt detskej rady DOBROTKOVO a produkt HYZA označené súťažnou etiketou, ktorej vnútorná strana obsahuje unikátny 6-miestny kód.

 

 1. Účastníci Súťaže
  1. Účastníkom súťaže je škôlka uvedená v aktuálnom registri vedenom MŠVVaŠ SR (čl. 3 bodu 1 tohto Štatútu), ktorú v období od 1.9.2021 do 28.9.2021 zaregistruje osoba podľa čl. 3 tohto Štatútu vyplnením registračného formuláru umiestneného na súťažných stránkach hyza.sk/dobrotkovo/registracia v ktorom vyberie zo zoznamu škôlok, tú škôlku, ktorú chce do súťaže registrovať a uvedie svoje osobné údaje. Registráciu škôlky do súťaže následne schváli osoba oprávnená konať v mene škôlky a s prístupom k oficiálnemu e-mailu škôlky (ďalej len „schvaľovateľ“). Schvaľovateľovi bude zaslaný link, na ktorom je potrebné vyplniť tzv. profil škôlky s nasledovnými údajmi:

– Stručné predstavenie škôlky, prečo by mala verejnosť hlasovať práve za túto škôlku a informácie na čo by škôlka využila finančné prostriedky v prípade výhry;

– Fotodokumentácia škôlky (3 až 5 fotografií interiéru, exteriéru, vybavenia). Pri nahrávaní fotografií je nevyhnutné, aby fotografie zobrazovali prázdne priestory interiéru, exteriéru a vybavenia škôlky tak, aby tieto fotografie v žiadnom prípade nezobrazovali deti – žiakov navštevujúcich danú škôlku. Za nahrávanie fotografií a ich obsah nesie plnú zodpovednosť schvaľovateľ. V prípade, ak sa v profile škôlky počas trvania súťaže vyskytnú fotografie zobrazujúce deti/žiakov, bude táto škôlka zo súťaže bezodkladne vylúčená a jej profil na súťažnej stránke hyza.sk/dobrotokovo/sutaz vymazaný;

(ďalej len ako „súťažiaca škôlka“).

 

  1. Účastníkom súťaže sa na účely tohto Štatútu rozumie aj každá fyzická osoba:

– s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

– spôsobilá na právne úkony,

– ktorá má viac ako 15 rokov,

– ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel

(ďalej len ako „súťažiaci“).

s výnimkou:

– zamestnancov usporiadateľa a/alebo ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),

– osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

 

 1. Podmienky zapojenia sa do súťaže
  1. Škôlka sa zapojí do súťaže vyplnením, odoslaním registračného formuláru a následným schválením (verifikáciou) žiadosti o registráciu škôlky do súťaže podľa čl. 3 bodu 2. tohto Štatútu, pričom vyplnenie registračného formuláru nie je podmienené nákupom súťažného produktu detskej rady DOBROTKOVO alebo súťažného produktu značky HYZA.
  2. Súťažiaci sa zapojí do súťaže nákupom aspoň 1 súťažného produktu detskej rady DOBROTKOVO a/alebo súťažného produktu značky HYZA v období trvania súťaže, uschová si pokladničný doklad z nákupu, na stránke hyza.sk/dobrotkovo/sutaz vyberie jednu zo zaregistrovaných škôlok, zadá unikátny 6-miestny kód z vnútornej strany súťažnej etikety (prípadne pri kúpe viacerých súťažných produktov aj viac 6-miestnych kódov naraz), a zároveň na tejto webovej stránke uvedie svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a stlačí „Hlasovať“.
  3. Súťažiaci môže zaregistrovať unikátny 6-miestny kód a zahlasovať za vybranú škôlku na webovej stránke súťaže hyza.sk/dobrotokovo/sutaz v čase trvania súťaže, tzn. 30.9. – 24.11.2021 (najneskôr do polnoci).
  4. Jednu škôlku možno do súťaže zaregistrovať len raz.

Jeden súťažiaci sa môže počas celého trvania súťaže zapojiť do súťaže viackrát, po splnení podmienok uvedených v bodoch 2. a 3. tohto článku.

  1. Počet výhier na jedného súťažiaceho, ktorý sa do súťaže zapojil viackrát, nie je limitovaný.
  2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, unikátny 6-miestny kód zo súťažnej etikety môže byť platne registrovaný len raz.

 

 1. Hlasovanie a vyhodnotenie
  1. Nákupom a registráciou 6-miestneho súťažného kódu produktu z detskej rady DOBROTKOVO udelí súťažiaci vybranej škôlke, za ktorú hlasuje, 3 hlasy.

Nákupom a registráciou 6-miestneho súťažného kódu iného produktu HYZA udelí súťažiaci vybranej škôlke, za ktorú hlasuje, 1 hlas.

  1. Počet hlasov pre jednotlivé súťažiace škôlky bude usporiadateľ pravidelne aktualizovať.
  1. Prvých desať súťažiacich škôlok s najväčším počtom hlasov ku dňu 25.11.2021 bude odmenených finančnými prostriedkami vo výške podľa ich umiestnenia:
   1. miesto – finančný príspevok vo výške 3 000,- EUR
   2. miesto – finančný príspevok vo výške 2 000,- EUR
   3. miesto – finančný príspevok vo výške 1 000,- EUR
   4. – 10. miesto – finančný príspevok vo výške 500,- EUR.
  1. Usporiadateľ má právo vyradiť súťažiacu škôlku v prípade nesprávne vyplneného registračného formulára.

 

 1. Žrebovanie
  1. Žrebovanie týždenných cien prebieha 1x (jedenkrát) týždenne počas trvania súťaže, a to vždy vo štvrtok nasledujúci po ukončení daného kalendárneho týždňa v sídle usporiadateľa za prítomnosti dvoch poverených zástupcov usporiadateľa. Žrebovanie sa uskutoční náhodným výberom zo zaregistrovaných kódov zo súťažných etikiet v predchádzajúcom týždni, a to použitím automatického systému.
  2. Prvé žrebovanie 101 výhercov týždenných cien sa uskutoční dňa 7.10.2021 a posledné žrebovanie výhercov týždenných cien sa uskutoční dňa 25.11.2021.
  3. Vyžrebovanie výhercu hlavnej ceny sa uskutoční najneskôr dňa 30.11. 2021 náhodným výberom použitím automatického systému v sídle usporiadateľa za prítomnosti dvoch poverených zástupcov usporiadateľa, a to zo všetkých kódov zo súťažných etikiet zaregistrovaných počas celej doby trvania súťaže.
  4. Usporiadateľ má právo vyradiť súťažiaceho v prípade:

– nesprávne vyplneného registračného formulára,

– podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo použitia neregulárnych postupov,

– registrácie jedného unikátneho kódu viackrát.

 

 1. Výhra
  1. Každý súťažiaci môže vyhrať na základe výsledkov žrebovania jednu z nasledovných týždenných výhier:

– ponožky celé – Radko a drak Škvrkonoš

– ponožky celé – Dorotka a hrad

– Tričko – Dorotka

– Tričko – Drak Škvrkonoš

– Tričko – Radko

– Plyšová hračka – Drak Škvrkonoš

– Plyšová hračka – Párkonosiči

– Plyšová hračka – Šunkoodenec

– Plyšová hračka – Dorotka

– Plyšová hračka – Radko

 

V každom týždni bude vyžrebovaných 101 výhercov, z ktorých:

– 7 vyhrá 1x ponožky celé – Radko a drak Škvrkonoš

– 7 vyhrá 1x ponožky celé – Dorotka a hrad

– 9 vyhrá 1x Tričko – Dorotka

– 9 vyhrá 1x Tričko – Drak Škvrkonoš

– 9 vyhrá 1x Tričko – Radko

– 12 vyhrá 1x Plyšová hračka – Drak Škvrkonoš

– 12 vyhrá 1x Plyšová hračka – Párkonosiči

– 12 vyhrá 1x Plyšová hračka – Šunkoodenec

– 12 vyhrá 1x Plyšová hračka – Dorotka

– 12 vyhrá 1x Plyšová hračka – Radko.

 

  1. Hlavnou výhrou spotrebiteľskej súťaže je 4-dňový all-inclusive pobyt pre celú rodinu (max. 4 členov) v Grand hotel Permon**** (v hodnote 1 304,- EUR s DPH) spojený s návštevou zábavnej galérie trick-artu a optických ilúzií TrickLandia.

Výhercovi bude vystavený darčekový poukaz s otvoreným termínom pobytu, s platnosťou 18 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

Spolu s pobytom výherca vyhráva aj finančnú výhru vo výške 390,-EUR pred zdanením. Na túto finančnú výhru pri zdanení zrážkovou daňou je uplatnené oslobodenie od zdanenia vo výške 350,- EUR v zmysle  § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov, a preto finančná výhra, ktorá bude vyplatená výhercovi predstavuje 315,90 EUR po zdanení.

  1. Vecnú (nepeňažnú) výhru, ktorú obdrží výherca hlavnej výhry predstavuje výhru pred zdanením. Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane. V tejto súvislosti však je potrebné pri plnení si zákonných povinností zdanenia nepeňažných výhier zobrať do úvahy skutočnosť, že zo sumy oslobodenej časti (350,- EUR) boli už čiastočne uplatnené odpočítateľné položky pre zdanenie finančnej výhry.

 

  1. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej výhry. Účelom finančných výhier, ktoré prislúchajú k jednotlivým vecným výhram v tejto spotrebiteľskej súťaži je pokrytie možných nákladov výhercu, ktoré mu v súvislosti s plnením jeho daňových a iných odvodových povinností z prevzatej výhry vzniknú. Znamená to, že výherca spolu s vecnou výhrou vyhráva aj finančné výhru, ktorá mu zabezpečí pokrytie súvisiacich zákonných povinností vyplývajúcich z výhry v tejto spotrebiteľskej súťaži pri zdanení 19% sadzbou dane, a 14% zdravotným odvodom.

 

 1. Identifikácia výhercov a doručenie výhry
  1. Na identifikáciu výhercu a jeho kontaktovanie za účelom odovzdania výhry sú rozhodujúce osobné údaje, ktoré súťažiaci uviedol pri registrácii na www.hyza.sk/dobrotkovo/sutaz
  2. Vyžrebovaní výhercovia týždenných cien budú uverejnení na stránke súťaže www.hyza.sk/dobrotkovo/sutaz, ktorých zoznam bude obsahovať meno, priezvisko, 6-miestny súťažný kód, ktorý zaregistrovali. Týždenná výhra bude každému výhercovi doručená poštou, na adresu uvedenú pri registrácii.
  3. Výherca hlavnej ceny bude kontaktovaný a oboznámený o mieste a spôsobe odovzdania hlavnej výhry zástupcom usporiadateľa, prípadne ním poverenou treťou osobou, prostredníctvom e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii na www.hyza.sk/dobrotkovo/sutaz, a to minimálne trikrát počas troch dní. V prípade, že sa nepodarí výhercu dovolať do 4 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný náhradník (nový výherca hlavnej ceny).
  4. Výherca hlavnej ceny je povinný pri prevzatí hlavnej ceny preukázať usporiadateľovi pokladničný blok z nákupu súťažného produktu HYZA a skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva, a to platným dokladom totožnosti (pas, vodičský preukaz, občiansky preukaz).
  5. Výherca hlavnej ceny, ktorý sa o výhru neprihlási usporiadateľovi ani do 24 hodín odo dňa márneho pokusu ho kontaktovať, nemá nárok na náhradnú výhru.
  6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu spôsobu doručenia cien.
  7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre účasť v súťaži boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky súťaže.
  8. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto Štatútu, výhru získava vyžrebovaný náhradník. Následne výhra prepadáva v prospech usporiadateľa.

 

 1. Osobné údaje
  1. Zapojením sa do súťaže účastník súťaže (príp. výherca) berie na vedomie, že usporiadateľ spracúva jeho bežné osobné údaje uvedené pri registrácii na www.hyza.sk/dobrotkovo/sutaz za účelom vedenia evidencie účastníkov súťaže, kontaktovania výhercov súťaže a odovzdania výhry, ďalej za účelom plnenia si svojich zákonných povinností a informovania súťažiacich ako svojich zákazníkov o novinkách, zľavách a akciách produktov značky HYZA. Zapojením sa do súťaže vzniká medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom zmluvný vzťah a spracúvanie osobných údajov súťažiaceho je nevyhnutné na plnenie si povinností a uplatňovania si práv zo zmluvného vzťahu.
  2. Usporiadateľ spracúva osobné údaje najmä pre vlastné potreby a plnenie si zmluvných a zákonných povinností. Okrem toho môže prevádzkovateľ poskytnúť osobné údaje súťažiacich svojim zmluvným partnerom, ktorí pre usporiadateľa zabezpečujú služby v oblasti účtovníctva, práva, auditu, reklamy, marketingu, či iných služieb.
  3. Usporiadateľ neprenáša osobné údaje súťažiacich do tretích krajín (mimo EÚ) ani do medzinárodných organizácií.
  4. Usporiadateľ uchováva osobné údaje súťažiacich vo forme, ktorá umožňuje ich identifikáciu tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania. Osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a ak doba uchovávania nie je v právnom predpise priamo uvedená, osobné údaje bude usporiadateľ uchovávať po dobu plynutia premlčacej doby, ak právnym základom bude oprávnený záujem prevádzkovateľa (najmä v prípade uplatnenia právneho nároku). Osobné údaje budú zlikvidované, keď už nebudú potrebné na účely spracovania a po uplynutí nevyhnutnej doby na ich uchovávanie.
  5. Súťažiaci je povinný pri registrácii súťažného kódu uviesť v tomto formulári aj svoje osobné údaje, aby si usporiadateľ mohol riadne splniť svoje povinnosti voči súťažiacemu, resp. výhercovi – tzn. kontaktovať ho a odovzdať mu výhru.
  6. Bližšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov v spoločnosti HYZA a.s., ako aj právach dotknutej osoby apod. v zmysle Čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) sú uverejnené na webovej stránke usporiadateľa: https://www.hyza.sk/pravidla-ochrany-osobnych-udajov/
  7. V prípade spracúvania osobných údajov, na ktorý sa vyžaduje osobitný súhlas súťažiaceho, resp. výhercu (napr. uverejnenie fotografie na webovej/facebookovej stránke HYZA Pravé slovenské kurča), bude usporiadateľ spracúvať tieto osobné údaje na stanovený účel iba na základe udeleného súhlasu súťažiaceho/výhercu, ktorý môže kedykoľvek odvolať.

 

 1. Osobitné ustanovenia
  1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
  2. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
  3. Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady (s výnimkou daní a odvodov podľa bodu 4 čl. 7 tohto Štatútu), ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.
  4. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou výhry za peniaze sa rozumie aj výmena výhry za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
  5. Účastník súťaže berie na vedomie, že na výhru nemá právny nárok a výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné.
  6. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  7. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa a spravovať týmto Štatútom.
  8. Ustanovenia Štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
  9. Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na www.hyza.sk/dobrotkovo/sutaz, www.hyza.sk, a na Facebook stránke HYZA Pravé slovenské kurča.

 

Zdieľajte so známymi