Štatút súťaže „Nakresli svoju dobrú adresu“

15. AUGUSTA 2023

file

Štatút výtvarnej súťaže
Nakresli svoju dobrú adresu

1. Úvodné ustanovenia

1. Tento štatút súťaže je vypracovaný za účelom úpravy pravidiel výtvarnej súťaže „Nakresli svoju dobrú adresu“, cieľom ktorej je zvýšiť povedomie o značke HYZA a súčasne podporiť tvorivosť detí (ďalej len „súťaž“).

2. Štatút súťaže je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej výtvarnej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené práva a povinnosti účastníkov súťaže ako aj podmienky súťaže (ďalej len „Štatút“).

2. Usporiadateľ súťaže
1. Usporiadateľom výtvarnej súťaže „Nakresli svoju dobrú adresu“ je spoločnosť HYZA a.s., so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10349/N (ďalej len „usporiadateľ“).

3. Trvanie a vyhodnotenie súťaže
1. Súťaž bude prebiehať v období od 16.8.2023 do 15.9.2023.
2. Účastníci súťaže svoje súťažné diela (maľby/kresby) odovzdajú formou fotky súťažného diela v elektronickej podobe, ktorú zverejnia ako komentár pod súťažným postom na Facebooku usporiadateľa a to prostredníctvom Facebookového profilu účastníka súťaže alebo jeho zákonného zástupcu (ak nie je účastník súťaže plnoletý). Súťažné diela, ktoré sa umiestnia na 1. – 10. mieste účastníci súťaže odošlú aj poštou na adresu sídla usporiadateľa, najneskôr dňa 29.9.2023
3. Usporiadateľ výtvarnej súťaže zostaví hodnotiacu komisiu na hodnotenie a výber 10 najlepších diel účastníkov súťaže. Predseda hodnotiacej komisie má 2 hlasy a každý z jej členov má po jednom hlase. Usporiadateľ odošle ceny desiatim najlepším účastníkom súťaže najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia originálu súťažného diela podľa predchádzajúceho bodu.

4. Účastníci Súťaže
Súťaže sa môžu zúčastniť všetky deti vo veku 6 – 19 rokov, s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník súťaže – autor“).

5. Téma a podmienky súťaže
1. Účastník súťaže – autor sa do súťaže zapojí vyhotovením výtvarného diela (maľby/kresby) na tému „Nakresli svoju dobrú adresu“.
2. Použitá maliarska/kresliaca technika je ponechaná na voľnom výbere účastníka súťaže – autora.
Rozmer súťažného diela v pomere šírka x výška strany musí byť: 3:1 (alebo podobný)
3. Každý účastník súťaže -autor sa môže do súťaže prihlásiť s viacerými súťažnými dielami, avšak prípadnú cenu za účasť dostane len raz. Súťažné dielo musí byť majetkom účastníka súťaže – autora, ktorý dielo vytvoril vlastnou tvorivou duševnou činnosťou. Súťažné dielo účastník súťaže – autor označí svojim menom a priezviskom.
4. Podmienkou získania ceny pre prvých desiatich účastníkov súťaže podľa bodu 3.3 je aj riadne vyplnenie prihlášky, ktorú účastník súťaže-autor odošle spolu so súťažným dielom. Na súťažné dielo neoznačené menom a priezviskom účastníka súťaže-autora a bez riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky sa nebude prihliadať. Prihláška do súťaže tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
5. Súhlas s týmto štatútom je vyjadrený zverejneným súťažného diela podľa bodu 3.2 a taktiež podpisom účastníka súťaže, resp. jeho zákonného zástupcu (ak žiak nie je plnoletý) na prihláške.
6. Súťaž neumožňuje zaradenie diel, ktoré vznikli kolektívnou spoluprácou. Súťaž nie je otvorená pre umelecké kolektívy.

6. Ocenenie
1. cena Nintendo Switch (OLED model) Neon blue/Neon red (v hodnote 344,90 € s DPH)
2. cena Samsung Galaxy Tab A8 WiFi Gray (v hodnote 219,00 € s DPH)
3. cena Jabra Evolve2 65 MS Stereo USB-A Black (v hodnote 158,86 € s DPH)
4. cena Jabra Evolve2 65 MS Stereo USB-A Black (v hodnote 158,86 € s DPH)
5. cena Jabra Evolve2 65 MS Stereo USB-A Black (v hodnote 158,86 € s DPH)
6. cena CARNEO TIK&TOK HR+ girl (v hodnote 44,27 € s DPH)
7. cena CARNEO TIK&TOK HR+ girl (v hodnote 44,27 € s DPH)
8. cena CARNEO TIK&TOK HR+ girl (v hodnote 44,27 € s DPH)
9. cena CARNEO TIK&TOK HR+ boy (v hodnote 46,90 € s DPH)
10. cena CARNEO TIK&TOK HR+ boy (v hodnote 46,90 € s DPH)

6. – 10. cena bude ocenená tiež taškou produktov HYZA v hodnote 30 EUR s DPH

7. Usporiadateľ výtvarnej súťaže si vyhradzuje právo zmeny vecných výhier podľa ich aktuálnej skladovej dostupnosti.

7. Kontaktovanie a odovzdanie cien
1. Účastníci súťaže – autori víťazných diel, resp. ich zákonní zástupcovia, budú kontaktovaní prostredníctvom komentáru usporiadateľa k zverejnenému súťažnému dielu, v ktorom budú vyzvaní na zaslanie originálu súťažného diela na adresu sídla usporiadateľa.
2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu spôsobu doručenia cien.
3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre účasť v súťaži boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky súťaže.

8. Súhlas s použitím súťažného diela (licencia)
1. K súťažným dielam, ktoré získajú cenu usporiadateľa podľa čl. 6 tohto štatútu, nadobudne usporiadateľ vlastnícke právo momentom vyhlásenia konečného rozhodnutia hodnotiacej komisie o výbere 10 najlepších súťažných diel.
2. Účastník súťaže – autor oceneného súťažného diela, resp. jeho zákonný zástupca, udeľuje usporiadateľovi súhlas na každé a akékoľvek použitie súťažného diela, najmä súhlas na jeho použitie na účely uvedené v príslušných ustanoveniach autorského zákona v platnom znení (aj na komerčné účely). Udelená licencia je výhradná a časovo a miestne neobmedzená. Usporiadateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie súťažného diela v rozsahu udelenej licencie a je oprávnený postúpiť udelenú licenciu na tretiu osobu, pričom účastník súťaže – autor, resp. jeho zákonný zástupca nevyžaduje, aby ho usporiadateľ o postúpení licencie na tretie osoby a o osobe postupníka informoval. V cene za 1. až 10. miesto v súťaži je zahrnutá aj odmena žiaka – autora za udelenie licencie podľa tohto odseku. Ak je usporiadateľovi súťaže udelená výhradná licencia, nie je usporiadateľ súťaže povinný ju využiť. Tento súhlas nemôže žiak – autor, resp. jeho zákonný zástupca odvolať.
3. Účastník súťaže-autor, resp. jeho zákonný zástupca, v zmysle vyššie uvedeného teda udeľuje usporiadateľovi súhlas na všestranné použitie súťažného diela, t.j. najmä v rámci všetkých foriem propagačných a informačných aktivít uskutočňovaných usporiadateľom napr. výrobu tlačených obalov, letákov, brožúr, plagátov, billboardov, ako aj elektronických propagačných médií (CD, internetová stránka, DVD, sociálne siete a pod.), na vyhotovenie rozmnoženiny diela, na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, nájmom, vypožičaním, zaradenie diela do súborného diela, verejné vystavenie diela, verejné vykonanie a verejný prenos diela, na editáciu a ďalšie spracovanie diela ako aj ďalšie. Táto licencia sa vzťahuje aj na použitie diela v propagačných a informačných článkoch o usporiadateľovi, ktoré objednávateľ zverejňuje formou inzercie alebo informácie v predajných publikáciách alebo médiách. Žiak-autor, resp. jeho zákonný zástupca udeľuje usporiadateľovi súhlas na použitie diela alebo jeho rozmnoženín nasledovným spôsobom:
a) vyhotovenie rozmnoženín v neobmedzenom (množstevnom) rozsahu zahŕňajúc najmä rozmnoženiny priame aj nepriame, trvalé aj dočasné, vcelku aj sčasti, akýmikoľvek technickými prostriedkami/zariadeniami a v akejkoľvek forme, a pokiaľ ide o rozmnoženiny v elektronickej forme, tak v režime on-line aj off-line,
b) verejné rozširovanie rozmnoženín nájmom alebo vypožičaním,
c) verejné rozširovanie rozmnoženín predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,
d) zaradenie diela alebo jeho rozmnoženín do súborného diela,
e) spracovanie diela alebo jeho rozmnoženín,
f) spojenie diel alebo jeho rozmnoženín s iným dielom,
g) verejné vystavenie diela alebo jeho rozmnoženín,
h) verejný prenos diela alebo jeho rozmnoženín vrátane jeho sprístupnenia verejnosti, a to v rozsahu neobmedzenom územne ani vecne.

4. Usporiadateľ má právo na vlastné náklady vykonať podľa vlastnej potreby výtvarnú/grafickú alebo inú technickú úpravu súťažného diela, ktorá je nevyhnutná pre použitie súťažného diela. Takáto úprava však nesmie narušiť podstatu diela ani znížiť jeho hodnotu.

9. Osobné údaje
1. Zapojením sa do súťaže účastník súťaže a jeho zákonný zástupca berú na vedomie, že usporiadateľ spracúva ich bežné osobné údaje uvedené v prihláške za účelom vedenia evidencie účastníkov súťaže, kontaktovania autorov víťazných diel a odovzdania výhry, ďalej za účelom plnenia si svojich zákonných povinností. Zapojením sa do súťaže vzniká medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom zmluvný vzťah a spracúvanie osobných údajov súťažiaceho je nevyhnutné na plnenie si povinností a uplatňovania si práv zo zmluvného vzťahu.
2. Usporiadateľ spracúva osobné údaje najmä pre vlastné potreby a plnenie si zmluvných a zákonných povinností. Okrem toho môže usporiadateľ poskytnúť osobné údaje súťažiacich a ich zákonných zástupcov svojim zmluvným partnerom, ktorí pre usporiadateľa zabezpečujú služby v oblasti účtovníctva, práva, auditu, reklamy, marketingu, či iných služieb.
3. Usporiadateľ neprenáša osobné údaje súťažiacich do tretích krajín (mimo EÚ) ani do medzinárodných organizácií.
4. Usporiadateľ uchováva osobné údaje súťažiacich a ich zákonných zástupcov vo forme, ktorá umožňuje ich identifikáciu tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania. Osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje budú zlikvidované, keď už nebudú potrebné na účely spracovania a po uplynutí nevyhnutnej doby na ich uchovávanie.
5. Bližšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov v spoločnosti HYZA a.s., ako aj právach dotknutej osoby apod. v zmysle Čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) sú uverejnené na webovej stránke usporiadateľa: https://www.hyza.sk/pravidla-ochrany-osobnych-udajov/

6. V prípade spracúvania osobných údajov, na ktorý sa vyžaduje osobitný súhlas súťažiaceho, (napr. uverejnenie fotografie na webovej/facebookovej stránke HYZA Pravé slovenské kurča), bude usporiadateľ spracúvať tieto osobné údaje na stanovený účel iba na základe udeleného súhlasu súťažiaceho, ktorý môže kedykoľvek odvolať.

10. Osobitné ustanovenia
1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá vyhodnotenia a výberu víťazných diel, dátum uskutočnenia výberu, počet výhercov, ako aj druhy cien. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
2. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
3. Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s cenou.
4. Výherca nemá právny nárok na výmenu ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou výhry za peniaze sa rozumie aj výmena výhry za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
5. Účastník súťaže berie na vedomie, že na výhru nemá právny nárok a výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné.
6. Súťaž je výtvarnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa a spravovať týmto Štatútom.
8. Ustanovenia Štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
9. Účastníci súťaže resp. ich zákonní zástupcovia sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na www.hyza.sk.

 

Príloha č. 1 k Štatútu výtvarnej súťaže „Nakresli svoju dobrú adresu“

Prihláška do výtvarnej súťaže „Nakresli svoju dobrú adresu“

Meno a priezvisko žiaka-autora: ……………………………………………………..
Vek žiaka: ……………………………………………………..

Téma súťažného diela: Nakresli svoju dobrú adresu.

Názov súťažného diela (nepovinné):

……………………………………………………..
Kontaktné údaje zákonného zástupcu (ak žiak-autor nie je plnoletý)

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Telefónne číslo zákonného zástupcu:

Usporiadateľom výtvarnej súťaže „Nakresli svoju dobrú adresu“ je spoločnosť HYZA a.s., so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10349/N.
Podpisom tejto prihlášky účastník súťaže-autor, a v prípade ak účastník súťaže-autor nie je plnoletý, jeho zákonný zástupca, vyhlasuje, že sa oboznámil s podmienkami výtvarnej súťaže „Nakresli svoju dobrú adresu“ uvedených v Štatúte súťaže a s uvedenými podmienkami súťaže vyjadruje svoj súhlas.

V…………………………………………, dňa ………………………….

podpis účastníka súťaže-autora
(zákonného zástupcu)

Zdieľajte so známymi