Štatút súťaže „Kresli s HYZOU“

26. APRÍLA 2021

kresli-s-hyzou

Štatút výtvarnej súťaže

Kresli s HYZOU

 

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tento štatút súťaže je vypracovaný za účelom úpravy pravidiel výtvarnej súťaže „Kresli s HYZOU“, cieľom ktorej je zvýšenie záujmu žiakov o výtvarné umenie a zároveň propagácia diel nádejných mladých umelcov (ďalej len „súťaž“).
  2. Štatút súťaže je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej výtvarnej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené práva a povinnosti účastníkov súťaže ako aj podmienky súťaže (ďalej len „Štatút“).

 

 1. Usporiadateľ súťaže
  1. Usporiadateľom výtvarnej súťaže „Kresli s HYZOU“ je spoločnosť HYZA a.s., so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10349/N (ďalej len „usporiadateľ“).

 

 1. Trvanie a vyhodnotenie súťaže
  1. Súťaž bude prebiehať v období od 26.04.2021 do 06.06.2021.
  2. Žiaci svoje súťažné diela (maľby/kresby) odovzdajú prostredníctvom školou povereného zástupcu, ktorý súťažné diela odošle poštou na adresu sídla usporiadateľa, alebo e-mailom (tzn. scan súťažného diela) na adresu usporiadateľa: tomas.masak@hyza.sk najneskôr dňa 07.06.2021.
  3. Usporiadateľ výtvarnej súťaže zostaví hodnotiacu komisiu na hodnotenie a výber 3 najlepších diel žiakov. Predseda hodnotiacej komisie má 2 hlasy a každý z jej členov má po jednom hlase. Odovzdanie cien žiakom – autorom prvých troch najlepších diel sa uskutoční najneskôr dňa 18.06.2021.

 

 1. Účastníci Súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého (Moyzesova 1737/22, Topoľčany) a žiaci Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Lukáša (Stummerova 383/20, Topoľčany) vo veku 6 – 19 rokov, s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiak – autor“).

 

 1. Téma a podmienky súťaže
  1. Žiak – autor sa do súťaže zapojí vyhotovením výtvarného diela (maľby/kresby) na jednu z troch uvedených tém:
   • Veselé spokojné kurča na farme
   • Voľný výber témy, avšak za podmienky, že dielo bude zobrazovať kura
   • Voľný výber témy, avšak za podmienky, že dielo bude zobrazovať akýkoľvek produkt HYZA.
  2. Použitá maliarska/kresliaca technika je ponechaná na voľnom výbere žiaka – autora.

Rozmer súťažného diela v pomere šírka x výška strany musí byť: 3:1 alebo 3:1,5.

  1. Každý žiak-autor sa môže do súťaže prihlásiť s viacerými súťažnými dielami, avšak prípadnú cenu za účasť dostane len raz. Súťažné dielo musí byť majetkom súťažiaceho žiaka – autora, ktorý dielo vytvoril vlastnou tvorivou duševnou činnosťou. Súťažné dielo žiak-autor označí svojim menom a priezviskom.
  2. Podmienkou účasti v súťaži je aj riadne vyplnenie prihlášky, ktorú žiak-autor odošle spolu so súťažným dielom. Na súťažné dielo neoznačené menom a priezviskom žiaka-autora a bez riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky sa nebude prihliadať. Prihláška do súťaže tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
  3. Súhlas s týmto štatútom je vyjadrený podpisom žiaka, resp. jeho zákonného zástupcu (ak žiak nie je plnoletý) na prihláške.
  4. Súťaž neumožňuje zaradenie diel, ktoré vznikli kolektívnou spoluprácou. Súťaž nie je otvorená pre umelecké kolektívy.
  5. Súťažné diela, ktoré boli do súťaže prihlásené sa vracajú umeleckým školám po vyhodnotení súťaže, okrem vybraných troch najlepších súťažných diel.

 

 1. Ocenenie
  1. Autori troch najlepších súťažných diel budú ocenení nasledovne:

1. miesto: Smartfón Samsung A42 5G (v hodnote 349,- € s DPH);

2. miesto: Samsung Galaxy Watch Active2 44mm SM-R820 (v hodnote 163,80 € s DPH);

3. miesto: bezdrôtové slúchadlá JBL Tune 500BT (v hodnote 39,90 € s DPH);

4. až 25. miesto: tričko a ponožky.

 

 

  1. Usporiadateľ výtvarnej súťaže si vyhradzuje právo zmeny vecných výhier podľa ich aktuálnej skladovej dostupnosti.

 

 1. Kontaktovanie a odovzdanie cien
  1. Žiaci – autori víťazných diel, resp. ich zákonní zástupcovia, budú kontaktovaní a oboznámení o mieste a spôsobe odovzdania cien zástupcom usporiadateľa prostredníctvom telefonátu na telefónne číslo uvedené v prihláške, a to minimálne trikrát počas jedného dňa. V prípade, že sa nepodarí žiakovi alebo jeho zákonnému zástupcovi dovolať do 2 dní od vyhlásenia víťazných diel, bude žiakovi zaslaná cena prostredníctvom umeleckej školy, ktorú navštevuje.
  2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu spôsobu doručenia cien.
  3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre účasť v súťaži boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky súťaže.

 

 1. Súhlas s použitím súťažného diela (licencia)
  1. K súťažným dielam, ktoré získajú cenu usporiadateľa podľa čl. 6 tohto štatútu, nadobudne usporiadateľ vlastnícke právo momentom vyhlásenia konečného rozhodnutia hodnotiacej komisie o výbere 25 najlepších súťažných diel.
  2. Žiak – autor oceneného súťažného diela, resp. jeho zákonný zástupca, udeľuje usporiadateľovi súhlas na každé a akékoľvek použitie súťažného diela, najmä súhlas na jeho použitie na účely uvedené v príslušných ustanoveniach autorského zákona v platnom znení (aj na komerčné účely). Udelená licencia je výhradná a časovo a miestne neobmedzená. Usporiadateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie súťažného diela v rozsahu udelenej licencie a je oprávnený postúpiť udelenú licenciu na tretiu osobu, pričom žiak – autor, resp. jeho zákonný zástupca nevyžaduje, aby ho usporiadateľ o postúpení licencie na tretie osoby a o osobe postupníka informoval. V cene za 1. až 3. miesto v súťaži je zahrnutá aj odmena žiaka – autora za udelenie licencie podľa tohto odseku. Ak je usporiadateľovi súťaže udelená výhradná licencia, nie je usporiadateľ súťaže povinný ju využiť. Tento súhlas nemôže žiak – autor, resp. jeho zákonný zástupca odvolať.
  3. Žiak-autor, resp. jeho zákonný zástupca, v zmysle vyššie uvedeného teda udeľuje usporiadateľovi súhlas na všestranné použitie súťažného diela, t.j. najmä v rámci všetkých foriem propagačných a informačných aktivít uskutočňovaných usporiadateľom napr. výrobu tlačených obalov, letákov, brožúr, plagátov, billboardov, ako aj elektronických propagačných médií (CD, internetová stránka, DVD, sociálne siete a pod.), na vyhotovenie rozmnoženiny diela, na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, nájmom, vypožičaním, zaradenie diela do súborného diela, verejné vystavenie diela, verejné vykonanie a verejný prenos diela, na editáciu a ďalšie spracovanie diela ako aj ďalšie. Táto licencia sa vzťahuje aj na použitie diela v propagačných a informačných článkoch o usporiadateľovi, ktoré objednávateľ zverejňuje formou inzercie alebo informácie v predajných publikáciách alebo médiách. Žiak-autor, resp. jeho zákonný zástupca udeľuje usporiadateľovi súhlas na použitie diela alebo jeho rozmnoženín nasledovným spôsobom:

a)vyhotovenie rozmnoženín v neobmedzenom (množstevnom) rozsahu zahŕňajúc najmä rozmnoženiny priame aj nepriame, trvalé aj dočasné, vcelku aj sčasti, akýmikoľvek technickými prostriedkami/zariadeniami a v akejkoľvek forme, a pokiaľ ide o rozmnoženiny v elektronickej forme, tak v režime on-line aj off-line,

b) verejné rozširovanie rozmnoženín nájmom alebo vypožičaním,

c) verejné rozširovanie rozmnoženín predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,

d) zaradenie diela alebo jeho rozmnoženín do súborného diela,

e) spracovanie diela alebo jeho rozmnoženín,

f) spojenie diel alebo jeho rozmnoženín s iným dielom,

g) verejné vystavenie diela alebo jeho rozmnoženín,

h) verejný prenos diela alebo jeho rozmnoženín vrátane jeho sprístupnenia verejnosti, a to v rozsahu neobmedzenom územne ani vecne.

 

  1. Usporiadateľ má právo na vlastné náklady vykonať podľa vlastnej potreby výtvarnú/grafickú alebo inú technickú úpravu súťažného diela, ktorá je nevyhnutná pre použitie súťažného diela. Takáto úprava však nesmie narušiť podstatu diela ani znížiť jeho hodnotu.

 

 1. Osobné údaje
  1. Zapojením sa do súťaže účastník súťaže a jeho zákonný zástupca berú na vedomie, že usporiadateľ spracúva ich bežné osobné údaje uvedené v prihláške za účelom vedenia evidencie účastníkov súťaže, kontaktovania autorov víťazných diel a odovzdania výhry, ďalej za účelom plnenia si svojich zákonných povinností. Zapojením sa do súťaže vzniká medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom zmluvný vzťah a spracúvanie osobných údajov súťažiaceho je nevyhnutné na plnenie si povinností a uplatňovania si práv zo zmluvného vzťahu.
  2. Usporiadateľ spracúva osobné údaje najmä pre vlastné potreby a plnenie si zmluvných a zákonných povinností. Okrem toho môže usporiadateľ poskytnúť osobné údaje súťažiacich a ich zákonných zástupcov svojim zmluvným partnerom, ktorí pre usporiadateľa zabezpečujú služby v oblasti účtovníctva, práva, auditu, reklamy, marketingu, či iných služieb.
  3. Usporiadateľ neprenáša osobné údaje súťažiacich do tretích krajín (mimo EÚ) ani do medzinárodných organizácií.
  4. Usporiadateľ uchováva osobné údaje súťažiacich a ich zákonných zástupcov vo forme, ktorá umožňuje ich identifikáciu tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania. Osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje budú zlikvidované, keď už nebudú potrebné na účely spracovania a po uplynutí nevyhnutnej doby na ich uchovávanie. Osobné údaje súťažiacich a ich zákonných zástupcov, ktorí nevyhrali žiadnu z vecných cien budú zlikvidované do 30.06.2021.
  5. Bližšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov v spoločnosti HYZA a.s., ako aj právach dotknutej osoby apod. v zmysle Čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) sú uverejnené na webovej stránke usporiadateľa: https://www.hyza.sk/pravidla-ochrany-osobnych-udajov/
  6. V prípade spracúvania osobných údajov, na ktorý sa vyžaduje osobitný súhlas súťažiaceho, (napr. uverejnenie fotografie na webovej/facebookovej stránke HYZA Pravé slovenské kurča), bude usporiadateľ spracúvať tieto osobné údaje na stanovený účel iba na základe udeleného súhlasu súťažiaceho, ktorý môže kedykoľvek odvolať.

 

 1. Osobitné ustanovenia
  1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá vyhodnotenia a výberu víťazných diel, dátum uskutočnenia výberu, počet výhercov, ako aj druhy cien. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
  2. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
  3. Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s cenou.
  4. Výherca nemá právny nárok na výmenu ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou výhry za peniaze sa rozumie aj výmena výhry za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
  5. Účastník súťaže berie na vedomie, že na výhru nemá právny nárok a výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné.
  6. Súťaž je výtvarnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  7. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa a spravovať týmto Štatútom.
  8. Ustanovenia Štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
  9. Účastníci súťaže resp. ich zákonní zástupcovia sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na www.hyza.sk, a vo svojej umeleckej škole.

 

 

Príloha č. 1 k Štatútu výtvarnej súťaže „Kresli s HYZOU

 

Prihláška do výtvarnej súťaže „Kresli s HYZOU“

 

Meno a priezvisko žiaka-autora: ……………………………………………………..
Vek žiaka: ……………………………………………………..
Adresa bydliska: ……………………………………………………..
Názov ZUŠ, ktorú žiak navštevuje: ……………………………………………………..
Téma súťažného diela (označí sa krížikom) Veselé spokojné kurča na farme
Voľný výber témy – zobrazené kura
Voľný výber témy – zobrazený produkt HYZA
Názov súťažného diela (nepovinné): ……………………………………………………..
Kontaktné údaje zákonného zástupcu (ak žiak-autor nie je plnoletý)

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:

Telefónne číslo zákonného zástupcu:

 

 

……………………………………………………..

……………………………………………………..

 

Usporiadateľom výtvarnej súťaže „Kresli s HYZOU“ je spoločnosť HYZA a.s., so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10349/N.

Podpisom tejto prihlášky žiak-autor, a v prípade ak žiak-autor nie je plnoletý, jeho zákonný zástupca, vyhlasuje, že sa oboznámil s podmienkami výtvarnej súťaže „Kresli s HYZOU“ uvedených v Štatúte súťaže a s uvedenými podmienkami súťaže vyjadruje svoj súhlas.

 

V……………………, dňa ………………….

 

 

podpis žiaka-autora

(zákonného zástupcu)

 

Zdieľajte so známymi