Štatút súťaže „Vianočná súťaž s HYZOU“

15. NOVEMBRA 2018

sutaz4

Štatút súťaže „Vianočná súťaž s HYZOU“

Usporiadateľ súťaže:
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť HYZA a.s., so sídlom: Odbojárov 2279/37, Topoľčany 955 92, IČO: 31 562 540 (ďalej len „usporiadateľ“).
Usporiadateľ vydáva tento štatút súťaže (ďalej len „Štatút“) ako jediný platný dokument, ktorý záväzne upravuje pravidlá vianočnej súťaže, aby boli presne a zrozumiteľne určené práva a povinnosti účastníkov súťaže ako aj podmienky súťaže.

1. Účelom súťaže je reklama a podpora predaja výrobkov spoločnosti HYZA a.s.v sieti nasledujúcich predajní CBA, patriacich spoločnosti Ko.Ma.Co. (ďalej len CBA):
CBA -Ko.Ma.Co-sk /Horné Orešany
CBA -Ko.Ma.Co-sk /Smolenice
CBA -Ko.Ma.Co-sk /Cífer
CBA -Ko.Ma.Co-sk /Trnava Okružné nám.
CBA -Ko.Ma.Co-sk /Budmerice
CBA -Ko.Ma.Co-sk / Častá
CBA -Ko.Ma.Co-sk /HATA Modra Štúrova
CBA -Ko.Ma.Co-sk /Modra Komenského
CBA -Ko.Ma.Co-sk /Modra Kalinčiakova
CBA -Ko.Ma.Co-sk /Modra Partizánska
CBA -Ko.Ma.Co-sk /Pezinok Gen.Peknika
CBA -Ko.Ma.Co-sk /Pezinok L.Novomeského
CBA -Ko.Ma.Co-sk /Šenkvice

Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky vo vybraných predajniach CBA vymenovaných v bode 1.

2. Začiatok a ukončenie súťaže
Súťaž bude prebiehať v termíne od 19.11.2018 do 9.12.2018.

3. Podmienky zapojenia sa do súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, staršia ako 15 rokov, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa štatútu (ďalej len „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“). Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci usporiadateľa a/alebo ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka, rovnako ani fyzické osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne (zamestnanci) prepojené s reklamnými agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
Súťažiaci sa zapojí do súťaže nákupom minimálne 1 ks výrobku HYZA z chladeného sortimentu a minimálne 1 ks mäsového výrobku HYZA v termíne od 19.11.2018 do 9.12.2018 v ktorejkoľvek predajni CBA na Slovensku. Po zaplatení, súťažiaci napíše na pokladničný blok čitateľne a správne svoje meno, adresu a telefónne číslo a takto vyplnený pokladničný blok vhodí do zlosovacej urny, na to určenej (urna označená logom súťaže bude v čase trvania súťaže viditeľne umiestnená v predajniach CBA.
Množstvo súťažných nákupov a aj možných výhier pre jedného účastníka súťaže nie je limitované.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zamietnuť:
– neplatné pokladničné bloky (tzn. na ktorých nie sú výrobky HYZA),
– pokladničné bloky, ktoré boli už raz zaregistrované ( opakované)

4. Výhercovia a výhry

Hlavné ceny:
3x bavlnený župan v hodnote 25,60€
3x cestovný darčekový set v hodnote 29,10€
3x čajový darčekový set v hodnote 18,61€
Ďalšie výhry:
21x vianočná deka v hodnote 9,96€

Do zlosovania o vecné ceny uvedené v bode 4. budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži. Žrebovanie výhier sa uskutoční v troch kolách v centrále spoločnosti Ko.Ma.Co – sk s.r.o., kedy sa v jednotlivom kole žrebovania zozbierajú všetky pokladničné bloky zo zlosovacích urien zo všetkých predajní CBA na Slovensku, presypú sa do jednej zbernej nádoby, dôkladne sa premiešajú a následne budú vyžrebovaní desiati (10) výhercovia cien. Jednotlivé kolá žrebovania budú prebiehať v nasledovných dňoch:
• v 48 týždni 2018 prebehne žrebovanie o 10 cien (1x župan, 1x cestovný darčekový set, 1x čajový darčekový set a 7x vianočná deka);
• v 49 týždni 2018 prebehne žrebovanie o 10 cien (1x župan, 1x cestovný darčekový set, 1x čajový darčekový set a 7x vianočná deka);
• v 50 týždni 2018 prebehne žrebovanie o 10 cien (1x župan, 1x cestovný darčekový set, 1x čajový darčekový set a 7x vianočná deka).

6. Odovzdanie výhry

Na identifikáciu výhercu a jeho kontaktovanie za účelom odovzdania výhry sú rozhodujúce osobné údaje, ktoré výherca uviedol na pokladničnom bloku.
Každý výherca bude kontaktovaný usporiadateľom a výhra mu bude doručená na predajňu CBA v ktorej sa do súťaže zapojil, v čo najkratšom čase, najneskôr do 21 dní odo dňa žrebovania.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry v prípade, že usporiadateľovi nebude výhra poskytnutá treťou stranou tak, aby mohla byť výhercovi doručená v súlade so štatútom súťaže.
Výherca, ktorý si neprevzal výhru v čase stanovenom usporiadateľom, alebo ktorému nebola výhra odovzdaná, nemá nárok na náhradnú výhru.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre v súťaži boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať účastníci súťaže, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky súťaže.
Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto štatútu, výhru získava vyžrebovaný náhradník. Následne výhra prepadáva v prospech usporiadateľa.

Výhry prijaté na základe tejto súťaže podliehajú dani z príjmov v zmysle ust §-u 8 ods. 1 písmeno i)zákona č.: 595/2003 Z.z. o dani z prímov v platnom znení, okrem výhier v hodnote neprevyšujúcej sumu 350,-€, ktoré sú podľa ust. § – 9 ods. 2 písmeno m) zákona č.: 595/2003 Z.z. v platnom znení oslobodené od dane z prímov. Daň z výhry bude s poukazom na ust. §-u 43 ods 3 písmeno c) zákona č.: 595/2003 Z.z. vyberaná zrážkou.

7. Účasť v súťaži, spracovanie osobných údajov, súhlas s pravidlami súťaže

Zapojením sa do súťaže účastník súťaže (príp. výherca) berie na vedomie, že usporiadateľ spracúva jeho osobné údaje za účelom vedenia evidencie účastníkov súťaže, kontaktovania výhercov súťaže a odovzdania výhry, ďalej za účelom informovania súťažiacich ako svojich zákazníkov o novinkách a zľavách na výrobky HYZA. Zapojením sa do súťaže vzniká medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom zmluvný vzťah a spracúvanie osobných údajov súťažiaceho je nevyhnutné na plnenie si povinností a uplatňovania si práv zo zmluvného vzťahu.
Bližšie informácie spracúvaní a ochrane osobných údajov, právach dotknutej osoby apod. v zmysle Čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) sú uverejnené na webovej stránke usporiadateľa: www.hyza.sk v časti „Pravidlá ochrany osobných údajov“.
V prípade spracúvania osobných údajov, na ktorý sa vyžaduje osobitný súhlas súťažiaceho, resp. výhercu (napr. uverejnenie fotografie na webovej/facebookovej stránke HYZA), bude usporiadateľ spracúvať tieto osobné údaje na stanovený účel iba na základe udeleného súhlasu súťažiaceho/výhercu, ktorý môže kedykoľvek odvolať.

Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas riadiť sa a spravovať týmto štatútom súťaže.

8. Osobitné ustanovenia

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať ani súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné.

Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí usporiadateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte, vrátane obdobia jej trvania, usporiadateľ je oprávnený tiež v odôvodnených prípadoch predčasne súťaž ukončiť. Na účinnú zmenu pravidiel a podmienok súťaže , vrátane obdobia jej trvania alebo predčasného ukončenia sa vyžaduje, aby táto zmena bola zverejnená spôsobom, ktorým bol zverejnený tento štatút, t.j. na internetovej stránke www.hyza.sk alebo na sociálnej sieti Facebook : HYZA-Pravé-slovenské-kurča

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, doručovaná, spravovaná, alebo inak spojovaná so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie len usporiadateľovi súťaže, nie spoločnosti Facebook. Spoločnosť Facebook nemá v súvislosti s usporiadaním súťaže voči súťažiacim žiadnu zodpovednosť.

Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na webovej stránke: www.hyza.sk alebo na facebookovej stránke usporiadateľa „HYZA-Pravé-slovenské-kurča“.

V Topoľčanoch, 7.11.2018
HYZA a.s.

 

 

Zdieľajte so známymi