Vyhlásenie výberového konania „B2B systém pre OZ a KAM“

25. SEPTEMBRA 2019

vyberove-konania

Vyhlásenie výberového konania spoločnosťou HYZA a.s., so sídlom Topoľčany, Odbojárov 2279/37, PSČ 955 92, IČO: 31 562 540 000013/HYZA-IT-19-3 B2B systém pre OZ a KAM

Zadanie

Komplexné zabezpečenie softvérového riešenia pre dennú agentu OZ a KAM, ktoré bude fungovať v režime offline/online.
OZ musí mať v ponuke:
– pohľadávky
– objednávky
– reklamácie
– denný report
OZ môže mať v ponuke:
– tour plán
– cenový monitoring
– reporty predaja
KAM musí mať v ponuke:
– prehľad aktivít OZ
– možnosť zadať objednávku ako OZ
– prehľad zákazníckych objednávok po OZ

Dátum vyhlásenia výberového konania: 25.9.2019
Lehota na predloženie ponuky: do 31.10.2019

Podmienky:
Prihláška do výberového konania bude zaradená, ak bude obsahovať:
1. má príslušné oprávnenie k podnikaniu,
2. predmetom jeho podnikania je činnosť požadovaná vyhlásením výberového konania,
3. má odbornú spôsobilosť pre splnenie zákazky,
4. na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz alebo zahájené konkurzné alebo vyrovnávacie konanie alebo nie je v likvidácii,
5. je vlastníkom produktu (výrobku a/alebo služieb), ktorý ponúka alebo na základe platných zmlúv s takým produktom je oprávnený nakladať,
6. má technické a materiálne vybavenie k splneniu zákazky,
7. prihlásenie k zákazke je nutné vykonať prostredníctvom https://agrofert.promitea.com
8. je schopný doložiť informácie o významných dodávkach uskutočnených v uplynulom období s uvedením objednávateľa, prípadne kupujúceho, miesta a doby plnenia.

Očakávaná odhadovaná výška investície: 50.000,- eur

Viac podrobností nájdete na https://agrofert.promitea.com

* výberové konanie bolo ukončené

Zdieľajte so známymi