Vyhlásenie výberového konania „Dochádzkový/prístupový a návštevný systém

15. JÚLA 2019

vyberove-konania

Vyhlásenie výberového konania spoločnosťou HYZA a.s., so sídlom Topoľčany, Odbojárov 2279/37,
PSČ 955 92, IČO: 31 562 540

000009/HYZA-IT-19-1/Dochádzkový/prístupový a návštevný systém

Zadanie:

Komplexné zabezpečenie softvérového a hardvérového riešenia dochádzkového, prístupového a návštevného systému pre spoločnosť HYZA a.s. v zmysle platnej legislatívy vrátane implementácie systému a jeho údržby.
Hlavná funkcionalita:
• elektronická evidencia dochádzky a pracovného času zamestnancov prostredníctvom čipovej karty zamestnanca príp. snímania jeho odtlačkov na termináloch umiestnených na/alebo v blízkosti pracoviska,
• sledovanie aktuálnej prítomnosti zamestnancov ,
• prístupový a bezpečnostný systém,
• návštevný systém,
• stravovací systém – využitie kariet na objednávku stravy,
• podpora logistiky a dopravy – vjazd a výjazd vozidiel, evidencia vozidiel a vodičov,
• registrácia OOPP, školení, lekárskych prehliadok,
• evidencia nároku na stravné lístky a cestovné náhrady
• modul elektronickej evidencie pracovno-právnej dokumentácie (vzory dokumentov, sken papierových dokumentov).
• meranie pracovného času na pracovisku

Cieľ projektu:
• efektívne merať a evidovať odpracovaný čas na pracovisku s prepojením na produktivitu práce,
• zabezpečiť priestory závodu voči nepovolanému vstupu
• chrániť ľudské a iné zdroje

Dátum vyhlásenia výberového konania: 15.7.2019

Lehota na predloženie ponuky: do 31.8.2019

Podmienky:

Prihláška do výberového konania bude zaradená, ak bude obsahovať:
1. má príslušné oprávnenie k podnikaniu,
2. predmetom jeho podnikania je činnosť požadovaná vyhlásením výberového konania,
3. má odbornú spôsobilosť pre splnenie zákazky,
4. na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz alebo zahájené konkurzné alebo vyrovnávacie konanie alebo nie je v likvidácii,
5. je vlastníkom produktu (výrobku a/alebo služieb), ktorý ponúka alebo na základe platných zmlúv s takým produktom je oprávnený nakladať,
6. má technické a materiálne vybavenie k splneniu zákazky,
7. prihlásenie k zákazke je nutné vykonať prostredníctvom https://agrofert.promitea.com
8. je schopný doložiť informácie o významných dodávkach uskutočnených v uplynulom období s uvedením objednávateľa, prípadne kupujúceho, miesta a doby plnenia.

Očakávaná odhadovaná výška investície: 50.000,- eur

Viac podrobností nájdete na https://agrofert.promitea.com

Zdieľajte so známymi