Vyhlásenie výberového konania „Marketingová agentúra“

27. AUGUSTA 2018

vyberove-konania

Vyhlásenie výberového konania 
„Marketingová agentúra“ 
spoločnosťou HYZA a.s., so sídlom Topoľčany, Odbojárov 2279/37,
PSČ 955 92, IČO: 31 562 540

 

Dátum vyhlásenia výberového konania: 27.8.2018

PODMIENKY:

Prihláška do výberového konania bude zaradená, ak bude obsahovať:

  1. má príslušné oprávnenie k podnikaniu,
  2. predmetom jeho podnikania je činnosti vyžadovaná vyhlásením výberového konania,
  3. má odbornú spôsobilosť pre splnenie zákazky,
  4. na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz alebo zahájené konkurzné alebo vyrovnávacie konanie alebo nie je v likvidácii,
  5. je vlastníkom produktu (výrobku a/alebo služieb), ktorý ponúka alebo na základe platných zmlúv s takým produktom je oprávnený nakladať,
  6. má technické a materiálne vybavenie k splneniu zákazky,
  7. je schopný doložiť informácie o významných dodávkach uskutočnených v uplynulom období s uvedením objednávateľa, prípadne kupujúceho, miesta a doby plnenia.

Uvedené potvrdí zaslaním príslušných dokladov.

 

Prihláška do výberového konania bude zaradená, ak bude obsahovať:

Zadanie:

Výberové konanie sa bude skladať z troch častí, projekt 1, projekt 2 a projekt 3.

 

Zadanie projektu č. 1:

Tvorba loga HYZA Úprimné kurča pri príležitosti osláv 70. výročia založenia spoločnosti (podmienkou je, aby základ loga HYZA zostal nezmenený).

Súčasťou zadania je aj návrh sloganu, ktorým vymeníme aktuálne používaný „Pravé slovenské kurča“. Pointou je nepoužiť výraz „slovenské“.

Forma použitia loga:

Dolepka na výrobky z portfólia HYZA a.s., propagačné materiály spoločnosti, umiestnenie na služobné vozidlá spoločnosti (v rámci zadania nové logo vizualizujte na automobiloch KIA Ceed 2018 a Škoda Octavia II. – obe autá v bielej farbe)

 

Zadanie projektu č. 2:

Spotrebiteľská súťaž pri príležitosti osláv 70. výročia založenia spoločnosti

Navrhnúť (mechaniku) a realizovať dve spotrebiteľské súťaže v priebehu roka 2019. Rozsahom sa zamerať na výhry, ktoré budú cenovo prijateľné a budú zasielané väčšiemu množstvu výhercov (100ks + 100ks).

 

Zadanie projektu č. 3:

Zhotovovanie grafických návrhov a dielčích grafických prác podľa požiadaviek objednávateľa, vrátane zakúpenia obrázkov z fotobanky (tvorba billboardov, plagátov, letákov, vizuálov do printu, brožúr, katalógov, úprava fotografií, návrh produktových etikiet a obalov, úprava súčasných etikiet a iných grafických výstupov vrátane tlačových dát podľa požiadavky).

Tematické a grafické spracovanie príspevkov na facebooku (2 príspevky/týždeň)

Copywritting a kreatívne návrhy podľa požiadavky.

Ďalšia spolupráca nad rámec vymenovaného, po spoločnej obojstrannej komunikácii a dohode

V tomto projekte počítame s ročnou zmluvou, realizovanou formou mesačného paušálu.

Očakávaná odhadovaná výška investície:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Lehota na predloženie ponuky do: 14.9.2018 do 12,00hod

 

Forma predloženia ponuky: 

Ponuky poslať poštou na sekretariát spoločnosti HYZA a.s., v zalepených obálkach označených

 

„Neotvárať VK – Marketingová agentúra“.

 

Vyhodnotenie výsledku I.kola výberového konania:
Do 19.9.2018 (streda)

V prípade doplnenia informácií kontaktujte: marta.matusova@hyza.sk

Zdieľajte so známymi