Výzva na predkladanie ponúk „Nová strojovňa“

12. AUGUSTA 2021

vyberove-konania

VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK
V zmysle jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, účinná od 15.06.2021

Názov zákazky: „Modernizácia topografie chladenia – nová strojovňa – HYZA“

Výzva na predkladanie ponúk ukončená.

Prílohy:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Návrh Kúpnej zmluvy
Príloha č. 3 – Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 4 – Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Zdieľajte so známymi