Vyhlásenie výberového konania „VOIP + Call Center“

12. APRÍLA 2018

vyberove-konania

Vyhlásenie výberového konania
„VOIP + Call Center
spoločnosťou HYZA a.s., so sídlom Topoľčany, Odbojárov 2279/37,
PSČ 955 92, IČO: 31 562 540

 

Dátum vyhlásenia výberového konania:   12.4.2018

PODMIENKY:

Prihláška do výberového konania bude zaradená, ak bude obsahovať:

 1. má príslušné oprávnenie k podnikaniu,
 2. predmetom jeho podnikania je činnosti vyžadovaná vyhlásením výberového konania,
 3. má odbornú spôsobilosť pre splnenie zákazky,
 4. na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz alebo zahájené konkurzné alebo vyrovnávacie konanie alebo nie je v likvidácii,
 5. je vlastníkom produktu (výrobku a/alebo služieb), ktorý ponúka alebo na základe platných zmlúv s takým produktom je oprávnený nakladať,
 6. má technické a materiálne vybavenie k splneniu  zákazky,
 7. je schopný doložiť informácie o významných dodávkach uskutočnených v uplynulom období s uvedením objednávateľa, prípadne kupujúceho, miesta a doby plnenia. Uvedené potvrdí zaslaním príslušných dokladov.

 

 Zadanie: 

Projekt VOIP + call center v sebe zahŕňa implementáciu VOIP ústredne na pokrytie cca 48 klapiek.

Nasadením VOIP očakávame skvalitnenie našich služieb, pričom máme záujem manažovať  túto sieť vlastnými prostriedkami a silami. Preferujeme zostať u nášho zmluvného operátora.

 

Jedná sa o tieto typy telefónov:

 • prenosné        19x
 • pevné              22x
 • na stenu          1x

 

Call center bude aktivované na 6 klapkách pričom očakávame nasledovnú funkcionalitu:

 • customizácia call centra bez nutnosti zásahu dodávateľa, poradie zvonení
 • prioritizácia volaní na konkrétnych operátorov
 • možnosť definovania oznamovacej správy pre prichodzí telefonát
  • počas prac. doby
  • mimo prac. doby
  • časovo obmedzené napr. počas sviatkov príp. predajnej akcie
 • registrácia operátora, monitoring operátora s možnosťou reportovania jeho denných aktivít a tieto aktivity agregovať na týždennej i mesačnej báze ako:
  • celkový čas volajúci,
  • celkový čas prijímajúci,
  • celkový čas mimo pracoviska
 • zoznamy čísiel – zdieľané medzi operátormi a priradené priamo operátorovi
  • prehľady volaní operátorov na tieto zoznamy na dennej a týždennej báze
 • prehľad aktuálnych všetkých, prijatých a neprijatých volaní so zobrazením na LCD paneli na dennej báze
  • automatické zasielanie týchto ukazovateľov po dňoch na týždennej báze
 • technické zabezpečenie pre 6 operátorov – telefón, náhlavná súprava

 

Implementácia HW a SW môže byť oddelená. Ideálne je ponúknuť VOIP a Call center spolu. V tomto projekte počítame s dlhodobou viazanosťou a k tomu prosím prispôsobiť Vaše cenové ponuky.

Riešenie môže byť realizované aj ako služba a zariadenia prenajaté k používaniu.

Príp. iné riešenia, ktoré viete zabezpečiť pre pokrytie ohlasovania predajných zákaziek prostredníctvom VOIP technológie.

 

Očakávaná odhadovaná výška investície:     15 000,-EUR

Lehota na predloženie ponuky do:   11.5.2018 do 12,00hod

Forma predloženia ponuky:
Ponuky poslať poštou na sekretariát spoločnosti HYZA a.s., v zalepených obálkach označených

 

„Neotvárať VK – VOIP + Call Center“.

 

Vyhodnotenie výsledku I.kola výberového konania:
Do 16.5.2018 (streda)

 

V prípade doplnenia informácií kontaktujte  ivan.krumpar@hyza.sk

 

 

Zdieľajte so známymi