Výzva na predkladanie ponúk „Modernizácia rozvodov pary + kotol“ – ZRUŠENÉ

3. DECEMBRA 2021

vyberove-konania

VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK

V zmysle jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, účinná od 15.06.2021

Názov zákazky: „Modernizácia rozvodov pary + kotol“ – ZRUŠENÉ

Prílohy:
Príloha č. 1_Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2_Návrh ZoD a prílohy
Príloha č. 3_Výzva na predkladanie ponúk

Zdieľajte so známymi