Výzva na predkladanie ponúk „Využitie AZE – odpadového tepla z kompresorov“

3. DECEMBRA 2021

vyberove-konania

VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK

V zmysle jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, účinná od 15.06.2021

Názov zákazky: „Využitie AZE – odpadového tepla z kompresorov“

Výzva na predkladanie ponúk ukončená.

Prílohy:
Príloha č. 1_Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2_Návrh ZoD_prílohy ZoD
Príloha č. 3_Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 4_Záznam z prieskumu trhu

Zdieľajte so známymi