Animal welfare: keď aj zviera má svoje potreby

26. SEPTEMBRA 2022

animal-welfare-hyza

Dnes nás čaká čoraz častejšie skloňovanejšia téma animal welfare. Viete, čo tento pojem znamená? Welfare zvierat hovorí o ich fyzickej a psychickej pohode. Ako sa jednotlivé zvieratá majú po mentálnej a telesnej stránke v danom čase. Poďme sa spoločne pozrieť na potreby welfare zvierat, vyhovujúce kŕmenie a celkovo na otázku, prečo je tak dôležitá ich pohoda.

Animal welfare

Zviera nie je stroj

Téma animal welfare sa začala riešiť najmä preto, že moderné technológie prinášali úplne odlišné podmienky pre život zvierat, na aké sú zvyknuté vo voľnej prírode. Animal welfare teda chápeme ako súbor opatrení, ktoré vedú k čo najprirodzenejšiemu životu zvierat. Čo to presne znamená a ako to docieliť? Treba mať na pamäti, že v prvom rade zviera nie je stroj, ale živý organizmus, ktorý sa vyvíja a rastie. Čím komfortnejšie podmienky mu poskytneme, tým bude zdravšie. 

Musia si byť rovné!

Profesor David Fraser definoval koncepty welfare zvierat nasledovne:

 • telesná kondícia (zdravie a funkčnosť),
 • mentálna kondícia (emocionálny stav),
 • prirodzená kondícia (prirodzené správanie).

Tieto aspekty sú vzájomne prepletené a mali by byť v rovnováhe. Ľudia však pripisujú jednotlivým aspektom inú dôležitosť, a tak vytvárajú rebríček, v ktorom je jeden stav nadradený nad druhým. Je veľmi dôležité zmeniť toto správanie.  Vytvorme spolu osvetu, v ktorej bude vládnuť rovnosť týchto troch kondícií. Musí platiť, že zviera je v pohode vtedy, ak nie je narušená ani jedna zo spomínaných foriem, resp. ak ani jednej z nich nie je pripisovaná väčšia dôležitosť. 

animal welfare

Päť potrieb welfare zvierat

Na jednoduché pochopenie potrieb welfare zvierat môžeme použiť rámec s názvom „päť potrieb welfare zvierat”, ktorý sa skladá z potreby vhodného životného prostredia, vhodného kŕmenia, umiestnenia, potreby možnosti prejaviť prirodzené správanie a ochrany pred bolesťou. V laickom slovníku to vyzerá nasledovne. Je veľmi dôležité dbať o prostredie, v ktorom zviera žije. Musí mať vždy dostatok pohybu, voľný prístup ku krmivu a pitnej vode, suchú podstielku, správnu teplotu prostredia počas svojho rastu. Taktiež je veľmi dôležitý komfort a ochrana zvieraťa. Základné hodnoty výživy zisťujeme tak, že zmeriame hmotnosť alebo kondíciu zvieraťa, kedy je zvieraťu poskytnuté maximálne vhodné krmivo. Niektoré druhy milujú spoločnosť, iné zasa volia samotársky štýl života. S tým je úzko spätá aj potreba prejaviť prirodzené správanie. Zviera, ktoré musí objavovať okolie nemôžeme zatvoriť. Rovnako tak musíme zabezpečiť ochranu pred bolesťou, poranením a chorobou, či už ide o jednotlivca alebo celú skupinu.

Potrava pre každého

Vyhovujúce kŕmenie pozostáva z mnohých faktorov. Nejde len o zložky v samotnom krmive. Ide o kombináciu času, množstva, pohybu a nutričnej kvality krmiva. Taktiež je nutné dbať o neustály prísun čerstvej pitnej vody. Sledovaním hmotnosti a iných životných funkcií zvierat vieme určiť, či je kŕmenie nastavené správne. Ak sú hmotnosť zvierat a ich fyzické funkcie stabilné, môžeme hovoriť o pohode. Veľmi veľkú váhu prikladáme aj rovnomernému prídelu a dostupnosti ku krmivu. Krmivo neplní iba účel pre doplnenie živín potrebných pre život, ale predovšetkým podporuje psychické a fyzické funkcie pohody zvieraťa. Vyváženie a dostupnosť krmiva je dôležitá pre harmóniu v skupine, aby napríklad nevznikali bitky o väčší kus krmiva.

Krátke zhrnutie pravidiel, ktoré sa vzťahujú na všetky chovné zariadenia

 • Farmy, na ktorých sa kurčatá chovajú, musia všetkým kurčatám umožniť vhodný prístup k napájadlám, krmivu a suchej sypkej podstielke. 
 • Správne nastavený svetelný režim počas celého výkrmu kurčiat.
 • Dostatočný systém vetrania je tiež viac než žiadúci. 
 • Kurčatá v chove je nutné najmenej dvakrát denne kontrolovať. 
 • Vážne poranené kurčatá alebo kurčatá v zlom zdravotnom stave sa musia okamžite ošetriť alebo utratiť. 
 • Všeobecne sa zakazujú chirurgické intervencie vykonané na účel iný ako lekárske ošetrenie. 
 • Brúsenie zobáka a kastrácia sa povoľujú len vo výnimočných prípadoch. 
 • Chovateľ musí viesť záznamy o každej chovnej hale,  taktiež počet naskladnených a vyskladnených kurčiat po ich odoslaní na predaj alebo na porážku. 
 • Je nutné viesť záznamy aj o využiteľnej ploche, druhu alebo type hybridu šľachtenia kurčiat a miere úmrtnosti.

Akú majú zvieratá u nás pohodu?

V spoločnosti HYZA sa staviame k dodržiavaniu animal welfare zodpovedne. S animal welfare sa nielen prezentujeme, ale sa tak aj správame. To isté vyžadujeme od našich partnerov, chovateľov a dodávateľov hydiny. Pravidelne ich kontrolujeme našimi pracovníkmi. Hydina z našich fariem zažíva pohodu od nasadenia jednodňových kurčiat do vykúrených fariem, kŕmenia vysoko kvalitným krmivom zloženým z kukurice, pšenice, mixu minerálnych látok, antioxidantov a vitamínov až po šetrný odchyt. Kurčatá sú naskladňované v nižších počtoch, čím sa im vytvára väčší priestor na pohyb. Stála vnútorná teplota, klimatizácia vnútorných priestorov, suchá podstielka a stály prísun pitnej vody a krmiva sa podieľajú na zdraví kurčiat. Všetko v súlade s potrebami animal welfare. Dbáme o najvyšší komfort, ktorý má veľmi výrazný dopad aj na kvalitu mäsa. Naše produkty sú tak šťavnatejšie a chutné. 

Zdieľajte so známymi