Pravidlá ochrany osobných údajov

24. MÁJA 2018

Pravidlá ochrany osobných údajov v spoločnosti HYZA a.s.

Vážení návštevníci webových stránok www.hyza.sk,

ochrana vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť jednou z hlavných priorít. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ktoré osobné údaje spoločnosť HYZA a.s. zhromažďuje prostredníctvom týchto webových stránok alebo súvisiacich komunikačných kanálov, najmä stránky spoločnosti na sociálnych sieťach, na aké účely sa vaše osobné údaje spracúvajú, informujú vás o vašich právach a ako spoločnosť tieto údaje chráni.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré spoločnosť HYZA a.s. zhromažďuje, keď ste s ňou v kontakte pri návšteve jej webových lokalít, pri nákupe produktov značky HYZA, pri prihlásení na odber noviniek a aktualít, pri využití zákazníckej linky alebo keď komunikujete so spoločnosťou HYZA a.s. ako uchádzač o zamestnanie, zákazník spoločnosti, dodávateľ alebo obchodný partner.

 Informácie pre dotknuté osoby pri získavaní osobných údajov

 Na účely týchto Pravidiel sa za dotknuté osoby považujú fyzické osoby – návštevníci web stránok, účastníci a výhercovia súťaží na web stránkach, odberatelia produktových noviniek a/alebo aktualít spoločnosti HYZA a.s. (tlačové správy, novinky, súťaže, alebo výberové konania) a noviniek, uchádzači o zamestnanie a ďalšie fyzické osoby, ktoré spoločnosti HYZA a.s. poskytnú svoje osobné údaje.

 Údaje prevádzkovateľa:

Spoločnosť HYZA a.s. so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10349/N, ktorá sama určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, je v zmysle Nariadenia EÚ2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľom.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete na www.hyza.sk/kontakty

Účely spracúvania a právny základ:

Pri účeloch spracúvania vašich osobných údajov rozlišujeme, či ide o údaje poskytnuté pre prípad, ak chcete byť informovaní o novinkách spoločnosti HYZA a.s. alebo či ide o údaje, ktoré poskytnete vo Formulári pre uchádzačov o zamestnanie alebo v životopise, ak máte záujem pracovať v spoločnosti.

Osobné údaje – vaša e-mailová adresa poskytnutá pre prípad, ak chcete byť informovaní o aktualitách spoločnosti HYZA a.s. ako sú tlačové správy, súťaže, výberové konania, novinky a o produktových novinkách (o produktoch bez alergénov, bez lepku, či s vysokým podielom mäsa), sú spracúvané za účelom marketingovej komunikácie, vedenia evidencie zákazníkov, informovania verejnosti o nových produktoch, podpory predaja produktov značky HYZA. Právnym základom tohto spracúvania sú oprávnené záujmy spoločnosti HYZA a.s., ktoré predstavujú zvýšenie predaja produktov značky HYZA a riadenie svojho podnikania podľa preferencií a nárokov spotrebiteľov.

Vaše osobné údaje – meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mail, dátum narodenia, vodičské oprávnenia, ktoré uvediete vo Formulári pre uchádzačov o zamestnanie, prípadne osobné údaje uvedené v životopise, ktorý zašlete na našu e-mailovú adresu: personalne@hyza.sk  sa spracúvajú za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie, výberu vhodného kandidáta na voľné pracovné miesto, kontaktovania a pozvania vybraného uchádzača na pracovný pohovor. Právnym základom spracúvania osobných údajov je vami poskytnutý súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý nájdete na web stránke pri vypĺňaní Formulára pre uchádzačov o zamestnanie.

Vyššie uvedené osobné údaje nie sú poskytované iným príjemcom a spoločnosť HYZA a.s. ich neprenáša do tretích krajín, ani do medzinárodných organizácií.

Doba uchovávania údajov

Spoločnosť HYZA a.s. uchováva osobné údaje tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania, poskytovanie produktov, zasielanie vami vyžiadaných noviniek a aktualít alebo ako to vyžadujú jednotlivé právne predpisy.

Vaša e-mailová adresa (ako osobný údaj) bude spoločnosťou HYZA a.s. uchovávaná po dobu zasielania vami požadovaných informácií o aktualitách spoločnosti HYZA a.s. ako sú tlačové správy, súťaže, výberové konania, novinky a zasielania informácií o produktových novinkách. V prípade, ak v budúcnosti nebudete chcieť byť informovaní o novinkách spoločnosti HYZA a.s., spoločnosť vám nebude tieto novinky zasielať, vašu e-mailovú adresu

Osobné údaje uvedené vo Formulári pre uchádzačov o zamestnanie alebo v životopise spoločnosť uchováva po dobu 1 roka odo /životopisu. Po uplynutí 1 roka budú vaše údaje z evidencie uchádzačov o zamestnanie vymazané.

Vaše práva

Ak už spoločnosť HYZA a.s. spracúva vaše osobné údaje, v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

 • Právo požadovať od spoločnosti HYZA a.s. prístup k vašim osobným údajov – máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a potrebné informácie.
 • Právo na opravu osobných údajov – na základe vašej žiadosti spoločnosť HYZA a.s. bez zbytočného odkladu opraví vaše nesprávne osobné údaje, prípadne doplní vaše neúplné osobné údaje.
 • Právo na vymazanie vašich osobných údajov – máte právo dosiahnuť, aby spoločnosť  bez zbytočného odkladu vymazala vaše osobné údaje, a spoločnosť HYZA a.s. je povinná vymazať osobné údaje v prípadoch ak, (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, (ii) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov (a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie), (iii) namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, (iv) vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (v) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR, (vi) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov – máte právo, aby spoločnosť HYZA a.s. obmedzila spracúvanie, ak nastane jeden z prípadov (i) napadnete správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania údajov požiadate o obmedzenie ich použitia, (iii) spoločnosť HYZA a.s. už nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (iv) namietali ste voči spracúvaniu a obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov potrvá do overenia, či oprávnené dôvody spoločnosti prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti HYZA a.s. alebo ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti HYZA a.s., vrátane namietania proti profilovaniu. Spoločnosť HYZA a.s. nebude ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu (vrátane profilovania) v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 • Právo na prenos osobných údajov – máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti HYZA a.s., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto právo si môžete uplatniť len, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na vašom súhlase alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne ovplyvňujú.

Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase so spracúvaním, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z vami poskytnutého súhlasu pred jeho odvolaním.

Vaše vyššie uvedené práva ako aj odvolanie súhlasu si môžete uplatniť písomne, zaslaním žiadosti na adresu sídla spoločnosti alebo elektronicky, zaslaním vašej žiadosti na e-mailovú adresu: gdpr@hyza.sk

Na uvedenú adresu môžete zaslať aj iné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov.

V obchodných správach zasielaných na vaše e-mailové adresy bude spoločnosť HYZA a.s. uvádzať aj možnosť zrušenia ich odberu.

V prípade, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov v našej spoločnosti, ktoré by mohli viesť k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť HYZA a.s. bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe. Za týmto účelom prijala spoločnosť interný predpis, ktorý upravuje postup a opatrenia, keď dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov ako aj náležitosti oznámenia úradu a dotknutej osobe.

Zároveň máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, v prípade ak spoločnosť HYZA a.s. nebude riadne dodržiavať práva dotknutej osoby.

Ďalšie informácie

Poskytovanie osobných údajov – vašej e-mailovej adresy nie je zákonnou požiadavkou ale požiadavkou potrebnou na uzatvorenie zmluvy (napr. kúpa produktov značky HYZA, účasť v súťaži). Vašu e-mailovú adresu nie ste spoločnosti HYZA a.s. povinní poskytnúť, ide o váš dobrovoľný záujem sledovať novinky a aktuality spoločnosti. V prípade, ak spoločnosti neposkytnete vašu e-mailovú adresu, nebudú vám môcť byť zasielané aktuality a novinky spoločnosti.

Poskytovanie vašich osobných údajov uvedených vo Formulári pre uchádzačov o zamestnanie alebo v zaslanom životopise uchádzača predstavuje požiadavku potrebnú na uzatvorenie (pracovnej) zmluvy. Tieto osobné údaje ste spoločnosti povinní poskytnúť, aby ste boli vybraní a oslovení ako vhodný kandidát na voľné pracovné miesto v spoločnosti. Ak spoločnosti neposkytnete požadované osobné údaje, nebudete môcť byť zaradení do výberového konania a nedôjde ani k založeniu pracovného pomeru.

Spoločnosť HYZA a.s. nebude prijímať rozhodnutia s právnymi účinkami vzťahujúce sa na dotknuté osoby založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Pri prijímaní rozhodnutí týkajúcej sa dotknutej osoby bude vždy prítomný aj personálny prvok v podobe personalistu spoločnosti, obchodného manažéra, či vedúceho určitého úseku.

Spoločnosť HYZA a.s. dodržiava pri spracúvaní osobných údajov 6 základných zásad spracúvania osobných údajov a zodpovedá za súlad spracúvania osobných údajov s týmito zásadami. Zásadami spracúvania osobných údajov sú:

 1. zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti – osobné údaje musia byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe;
 2. zásada obmedzenia účelu – osobné údaje musia byť získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi, ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi;
 3. zásada minimalizácie údajov – osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú;
 4. zásada správnosti – osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia;
 5. zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
 6. zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

 

 Sociálne médiá

 Ak sa zúčastníte diskusie na fórach sociálnej siete Facebook, mali by ste poznať a chápať nástroje, ktoré stránky Facebook ponúkajú a ktoré vám umožňujú rozhodnúť sa, ako budete zdieľať svoje osobné údaje vo svojich profiloch na sociálnych sieťach. Preto vám odporúčame prečítať si príslušné nastavenia ochrany osobných údajov, zmluvné podmienky a súvisiace informácie o tom, ako sa vaše osobné údaje používajú v prostrediach týchto sociálnych sietí.

Na základe vašich rozhodnutí o nastaveniach na rôznych stránkach sociálnych sietí môžu byť niektoré osobné údaje sprístupnené spoločnosti HYZA a.s. Ide o údaje o vašich online aktivitách a profiloch na sociálnej sieti Facebook (napr. používateľské meno, fotografie, záujmy, e-mailová adresa, pohlavie, komentáre a obsah, ktorý ste zverejnili alebo zdieľali).

 

Súbory cookies

 Za účelom zabezpečenia kvalitnejších služieb pre návštevníkov webových stránok spoločnosti HYZA a.s. používa spoločnosť HYZA a.s. súbory cookies (tzn. malé textové súbory uložené vo vašom zariadení), ktoré môžu byť pri návšteve webových stránok odosielané do internetového prehliadača návštevníka a ukladajú sa do priečinka pre súbory internetového prehliadača. Čo znamená, že pri ďalšej návšteve webovej stránky www.hyza.sk internetový prehliadač opäť načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá cookies vytvorila.

Súbory cookies umožňujú týmto webovým stránkam rozpoznať vaše zariadenie a zapamätať si určité informácie o vás ako návštevníkovi webovej stránky a vašich aktivitách vykonaných počas návštevy nášho webu. Získavaním informácií o vás a vašich aktivitách možno postupne zisťovať vaše záujmy a ponúknuť vám tak napr. vhodný produkt, pracovnú pozíciu alebo štatisticky vyhodnocovať vaše správanie.

 Návštevou webových stránok www.hyza.sk vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies, avšak máte k dispozícii aj ovládacie prvky na ich blokovanie alebo vymazanie.

Používanie cookies počas návštevy našich webových stránok je na vašom rozhodnutí, pričom väčšina internetových prehliadačov je prednastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Ak chcete spravovať svoje preferencie týkajúce sa súborov cookies, kedykoľvek môžete zmeniť nastavenia súborov cookies vo vašom internetovom prehliadači. Môžete povoliť všetky alebo len niektoré súbory cookies. Ak zakážete naše súbory cookies v nastaveniach prehliadača, niektoré časti našich webových lokalít pre vás nebudú riadne fungovať, t.j. následkom môže byť obmedzenie alebo vylúčenie niektorých funkcií nášho webu a zníženie vášho komfortu pri návšteve našich webových stránok.

 

Ochrana vašich osobných údajov

 Spoločnosť HYZA a.s. s cieľom zaistiť potrebnú úroveň bezpečnosti osobných údajov pred ich stratou, zničením, neoprávneným prístupom, zmeny, neoprávneným poskytnutím, či zneužitím prijala potrebné technické a organizačné opatrenia, bezpečnostné technológie a postupy. Jedným z opatrení je ukladanie vašich osobných údajov do databáz/softvérov s obmedzeným prístupom v strážených priestoroch spoločnosti HYZA a.s. Okrem iného spoločnosť kontroluje  prístup k týmto údajom, využíva brány firewall, antivírusové programy, zabezpečené servery a niektoré typy údajov sú pseudonymizované alebo šifrované.

 

 

 

 

Zdieľajte so známymi