Štatút reklamnej a propagačnej súťaže „Dobré adresy.“

30. SEPTEMBRA 2020

992-min

Štatút reklamnej a propagačnej súťaže „Dobré adresy.“

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tento štatút súťaže je vypracovaný za účelom úpravy pravidiel súťaže „Dobré adresy.“ (ďalej len „súťaž“).
 2. Štatút súťaže je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené práva a povinnosti účastníkov súťaže ako aj podmienky súťaže (ďalej len „Štatút”).
 3. Cieľom súťaže je zviditeľnenie spoločnosti HYZA a.s. a jej produktov u spotrebiteľov, budovanie dobrého mena a dôveryhodnosti spoločnosti, ako aj podpora predaja produktov značky HYZA.

2. Usporiadateľ súťaže

 1. Usporiadateľom súťaže „Dobré adresy“ je spoločnosť HYZA a.s., so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10349/N (ďalej len „usporiadateľ“).
 2. Technickým partnerom súťaže je spoločnosť GALTON Brands s.r.o., so sídlom Párovská 16, 949 01 Nitra, IČO: 44 278 837, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka: 22743/N.

3.Trvanie a miesto konania súťaže

 1. Súťaž bude prebiehať v období od 01.10.2020 do 11.11.2020. Vyžrebovanie výhercu hlavnej ceny sa uskutoční najneskôr dňa 19.11.2020.
 2. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky v jednotlivých obchodných sieťach a predajniach s potravinami, ktoré vo svojom sortimente ponúkajú spotrebiteľom na predaj produkty značky HYZA.
 3. Súťažným produktom značky HYZA sa na účely prebiehajúcej súťaže rozumie produkt HYZA označený súťažnou etiketou, ktorej vnútorná strana obsahuje unikátny 6-miestny kód.

4. Účastníci Súťaže

Účastníkom súťaže/súťažiacim sa na účely tohto Štatútu rozumie každá fyzická osoba:

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • spôsobilá na právne úkony,
 • ktorá má viac ako 15 rokov,
 • ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel,
  s výnimkou:
 • zamestnancov usporiadateľa a/alebo ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”),
 • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

5. Podmienky zapojenia sa do súťaže

 1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže nákupom súťažných produktov značky HYZA v období trvania súťaže, uschová si pokladničný doklad z nákupu, zaregistruje unikátny 6-miestny kód z vnútornej strany súťažnej etikety na stránke www.dobreadresy.sk a zároveň na tejto webovej stránke uvedie svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo (za účelom kontaktovania súťažiaceho v prípade výhry hlavnej ceny, telefónne číslo bude po skončení súťaže bezodkladne vymazané), adresu pre doručenie výhry a vyberie jednu z možností, v ktorom meste a v ktorej obchodnej sieti alebo predajni zrealizoval nákup súťažného produktu.
 2. Súťažiaci môže zaregistrovať unikátny 6-miestny kód na webovej stránke súťaže www.dobreadresy.sk v čase trvania súťaže, tzn. od 01.10.2020 do 11.11.2020 (najneskôr do polnoci).
 3. Jeden súťažiaci sa môže počas celého trvania súťaže zapojiť do súťaže viackrát, po splnení podmienok uvedených v bodoch 1. a 2. tohto článku.
 4. Počet výhier na jedného súťažiaceho, ktorý sa do súťaže zapojil viackrát, nie je limitovaný.
 5. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, unikátny 6-miestny kód zo súťažnej etikety môže byť platne registrovaný len raz.


6. Žrebovanie

 1. Žrebovanie týždenných cien prebieha 1x (jedenkrát) týždenne počas trvania súťaže, a to vždy vo štvrtok nasledujúci po ukončení daného kalendárneho týždňa v sídle usporiadateľa za prítomnosti dvoch poverených zástupcov usporiadateľa. Žrebovanie sa uskutoční náhodným výberom zo zaregistrovaných kódov zo súťažných etikiet v predchádzajúcom týždni, a to použitím automatického systému.
 2. Prvé žrebovanie 151 výhercov týždenných cien sa uskutoční dňa 08.10.2020 a posledné žrebovanie výhercov týždenných cien sa uskutoční dňa 12.11.2020.
 3. Vyžrebovanie výhercu hlavnej ceny sa uskutoční najneskôr dňa 19.11.2020 náhodným výberom použitím automatického systému v sídle usporiadateľa za prítomnosti dvoch poverených zástupcov usporiadateľa, a to zo všetkých kódov zo súťažných etikiet zaregistrovaných počas celej doby trvania súťaže.
 4. Usporiadateľ má právo vyradiť súťažiaceho v prípade:- nesprávne vyplneného registračného formulára,
  – podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo použitia neregulárnych postupov,
  – registrácie jedného unikátneho kódu viackrát.

7. Výhra

 1. Každý súťažiaci môže vyhrať na základe výsledkov žrebovania jednu z nasledovných týždenných výhier:
  – 600x ponožky s motívom HYZA (v hodnote 17,40 EUR s DPH/ks);
  – 300x turistická fľaša s motívom HYZA (v hodnote 20,16 EUR s DPH/ks);
  – 2x pobyt pre 2 osoby v Dubodom – Domček na strome (v hodnote 676,- EUR s DPH). Spolu s pobytom výherca vyhráva aj finančnú výhru vo výške 225,-EUR pred zdanením. Na túto finančnú výhru pri zdanení zrážkovou daňou je uplatnené oslobodenie od zdanenia vo výške 350,- EUR v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov, a preto finančná výhra, ktorá bude vyplatená výhercovi predstavuje 225,- EUR po zdanení.
  – 2x pobyt pre 2 osoby v ForRest Glamping (v hodnote 612,- EUR s DPH). Spolu s pobytom výherca vyhráva aj finančnú výhru vo výške 202,-EUR pred zdanením. Na túto finančnú výhru pri zdanení zrážkovou daňou je uplatnené oslobodenie od zdanenia vo výške 350,- EUR v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov, a preto finančná výhra, ktorá bude vyplatená výhercovi predstavuje 202,- EUR po zdanení.
  – 2x pobyt pre 2 osoby v Chateau Appony (v hodnote 449,- EUR s DPH). Spolu s pobytom výherca vyhráva aj finančnú výhru vo výške 150,-EUR pred zdanením. Na túto finančnú výhru pri zdanení zrážkovou daňou je uplatnené oslobodenie od zdanenia vo výške 350,- EUR v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov, a preto finančná výhra, ktorá bude vyplatená výhercovi í predstavuje 150,- EUR po zdanení.V každom týždni bude vyžrebovaných 151 výhercov, z ktorých 100 vyhrá 1x ponožky, 50 vyhrá 1x turistickú fľašu a jeden výherca vyhrá pobyt pre dve osoby.Súťažiaci hrajú o jednotlivé pobyty v nasledovných termínoch:
  – v 1. a 2. týždni súťaže (t.j. od 01.10.2020 do 14.10.2020) o 2x pobyt pre 2 osoby v Chateau Appony;
  – v 3. a 4. týždni súťaže (t.j. od 15.10.2020 do 28.10.2020) o 2x pobyt pre 2 osoby v ForRest Glamping;
  – v 5. a 6. týždni súťaže (t.j od 29.10.2020 do 11.11.2020) o 2x pobyt pre 2 osoby v Dubodom – Domček na strome.
 2. Hlavnou výhrou spotrebiteľskej súťaže je osobný automobil KIA Niro Hybrid vo farbe tmavo šedá metalíza. Hlavná výhra je v celkovej hodnote 25 454,40 EUR (s DPH) vrátané všetkých správnych poplatkov. Spolu s hlavnou výhrou výherca vyhráva finančnú výhru vo výške 10 300,-EUR pred zdanením. Po aplikácii zrážkovej dane v zmysle § 43 zákona č. 595/2004 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, finančná výhra po zdanení, ktorá bude vyplatená výhercovi predstavuje 8 409,50€. Na túto finančnú výhru pri zdanení zrážkovou daňou je uplatnené oslobodenie od zdanenia vo výške 350,- EUR v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov.
 3. Vecné (nepeňažné) výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením. Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane. V tejto súvislosti však je potrebné pri plnení si zákonných povinností zdanenia nepeňažných výhier zobrať do úvahy skutočnosť, že zo sumy oslobodenej časti (350,- EUR) boli už čiastočne uplatnené odpočítateľné položky pre zdanenie finančnej výhry. Pri jednotlivých nepeňažných výhrach je možné ešte odpočítať nasledujúce časti:
  a. 2x pobyt pre 2 osoby v Dubodom – Domček na strome (v hodnote 676,- EUR s DPH). Na túto vecnú výhru pri zdanení v daňovom priznaní je možné ešte uplatniť oslobodenie vo výške 125,- EUR v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov,
  b. 2x pobyt pre 2 osoby v ForRest Glamping (v hodnote 612,- EUR s DPH. Na túto vecnú výhru pri zdanení v daňovom priznaní je možné ešte uplatniť oslobodenie od zdanenia vo výške 148,04- EUR v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov,
  c. 2x pobyt pre 2 osoby v Chateau Appony (v hodnote 449,- EUR s DPH). Na túto vecnú výhru pri zdanení v daňovom priznaní je možné ešte uplatniť oslobodenie od zdanenia vo výške 200,- EUR v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov.
 4. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej výhry. Účelom finančných výhier, ktoré prislúchajú k jednotlivým vecným výhram v tejto spotrebiteľskej súťaži je pokrytie možných nákladov výhercu, ktoré mu v súvislosti s plnením jeho daňových a iných odvodových povinností z prevzatej výhry vzniknú. Znamená to, že výherca spolu s vecnou výhrou vyhráva aj finančné výhru, ktorá mu zabezpečí pokrytie súvisiacich zákonných povinností vyplývajúcich z výhry v tejto spotrebiteľskej súťaži pri zdanení 19% sadzbou dane, a 14% zdravotným odvodom.


8. Identifikácia výhercov a doručenie výhry

 1. Na identifikáciu výhercu a jeho kontaktovanie za účelom odovzdania výhry sú rozhodujúce osobné údaje, ktoré súťažiaci uviedol pri registrácii na www.dobreadresy.sk
 2. Vyžrebovaní výhercovia týždenných cien budú uverejnení na stránke súťaže www.dobreadresy.sk, ktorých zoznam bude obsahovať meno, priezvisko, 6-miestny súťažný kód, ktorý zaregistrovali. Týždenná výhra bude každému výhercovi doručená poštou, na adresu uvedenú pri registrácii.
 3. Výherca hlavnej ceny bude kontaktovaný a oboznámený o mieste a spôsobe odovzdania hlavnej výhry zástupcom usporiadateľa, prípadne ním poverenou treťou osobou, prostredníctvom telefonátu na telefónne číslo uvedené pri registrácii na www.dobreadresy.sk, a to minimálne trikrát počas jedného dňa. V prípade, že sa nepodarí výhercovi dovolať do 2 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný náhradník (nový výherca hlavnej ceny).
 4. Výherca hlavnej ceny je povinný pri prevzatí hlavnej ceny preukázať usporiadateľovi pokladničný blok z nákupu súťažného produktu HYZA a skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva, a to platným dokladom totožnosti (pas, vodičský preukaz, občiansky preukaz).
 5. Výherca hlavnej ceny, ktorý sa o výhru neprihlási usporiadateľovi ani do 24 hodín odo dňa márneho pokusu ho kontaktovať, nemá nárok na náhradnú výhru.
 6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu spôsobu doručenia cien.
 7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre účasť v súťaži boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky súťaže.
 8. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto Štatútu, výhru získava vyžrebovaný náhradník. Následne výhra prepadáva v prospech usporiadateľa.

9. Osobné údaje

 1. Zapojením sa do súťaže účastník súťaže (príp. výherca) berie na vedomie, že usporiadateľ spracúva jeho bežné osobné údaje uvedené pri registrácii na www.dobreadresy.sk za účelom vedenia evidencie účastníkov súťaže, kontaktovania výhercov súťaže a odovzdania výhry, ďalej za účelom plnenia si svojich zákonných povinností a informovania súťažiacich ako svojich zákazníkov o novinkách, zľavách a akciách produktov značky HYZA. Zapojením sa do súťaže vzniká medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom zmluvný vzťah a spracúvanie osobných údajov súťažiaceho je nevyhnutné na plnenie si povinností a uplatňovania si práv zo zmluvného vzťahu.
 2. Usporiadateľ spracúva osobné údaje najmä pre vlastné potreby a plnenie si zmluvných a zákonných povinností. Okrem toho môže prevádzkovateľ poskytnúť osobné údaje súťažiacich svojim zmluvným partnerom, ktorí pre usporiadateľa zabezpečujú služby v oblasti účtovníctva, práva, auditu, reklamy, marketingu, či iných služieb.
 3. Usporiadateľ neprenáša osobné údaje súťažiacich do tretích krajín (mimo EÚ) ani do medzinárodných organizácií.
 4. Usporiadateľ uchováva osobné údaje súťažiacich vo forme, ktorá umožňuje ich identifikáciu tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania. Osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a ak doba uchovávania nie je v právnom predpise priamo uvedená, osobné údaje bude usporiadateľ uchovávať po dobu plynutia premlčacej doby, ak právnym základom bude oprávnený záujem prevádzkovateľa (najmä v prípade uplatnenia právneho nároku). Osobné údaje budú zlikvidované, keď už nebudú potrebné na účely spracovania a po uplynutí nevyhnutnej doby na ich uchovávanie.
 5. Súťažiaci je povinný pri registrácii súťažného kódu uviesť v tomto formulári aj svoje osobné údaje, aby si usporiadateľ mohol riadne splniť svoje povinnosti voči súťažiacemu, resp. výhercovi – tzn. kontaktovať ho a odovzdať mu výhru.
 6. Bližšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov v spoločnosti HYZA a.s., ako aj právach dotknutej osoby apod. v zmysle Čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) sú uverejnené na webovej stránke usporiadateľa: https://www.hyza.sk/pravidla-ochrany-osobnych-udajov/
 7. V prípade spracúvania osobných údajov, na ktorý sa vyžaduje osobitný súhlas súťažiaceho, resp. výhercu (napr. uverejnenie fotografie na webovej/facebookovej stránke HYZA Pravé slovenské kurča), bude usporiadateľ spracúvať tieto osobné údaje na stanovený účel iba na základe udeleného súhlasu súťažiaceho/výhercu, ktorý môže kedykoľvek odvolať.

10. Osobitné ustanovenia

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
 2. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
 3. Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady (s výnimkou daní a odvodov podľa bodu 4 čl. 7 tohto Štatútu), ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.
 4. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou výhry za peniaze sa rozumie aj výmena výhry za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
 5. Účastník súťaže berie na vedomie, že na výhru nemá právny nárok a výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné.
 6. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 7. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa a spravovať týmto Štatútom.
 8. Ustanovenia Štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 9. Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na www.dobreadresy.sk, www.hyza.sk a na Facebook stránke HYZA Pravé slovenské kurča.

Zdieľajte so známymi