Výzva na predkladanie ponúk „Modernizácia udiarenských komôr“

27. OKTÓBRA 2021

vyberove-konania

VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK

V zmysle jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu k kontrole verejného obstarávania, účinná od 15.06.2021

Názov zákazky: „Modernizácia udiarenských komôr – HYZA“

Výzva na predkladanie ponúk ukončená.

Prílohy:
Príloha č. 1_Opis predmetu zákazky Udiarenska komora
Príloha č. 2_Kúpna zmluva – udiarenská komora
Príloha č. 3_Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 4_Záznam z prieskumu trhu

Zdieľajte so známymi